Vellykket rettet emisjon i Nordic Mining

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") har gjennomført en vellykket rettet emisjon av 20 000 000 aksjer mot store eksisterende og utvalgte norske og internasjonale institusjonelle investorer. Den rettede emisjonen som representerer en økning av Selskapets aksjekapital med ca. 20,9 prosent, ble gjennomført etter stengetid ved Oslo Børs torsdag 4. februar 2010. Emisjonskursen, som er fastsatt ved bookbuilding, er NOK 1,00 pr. aksje. Bruttoprovenyet fra emisjonen er NOK 20 millioner. Nettoprovenyet skal anvendes til videre utvikling av selskapets prosjekter og virksomhet i Engebø, Keliber og Gudvangen.

Den private plasseringen er tilrettelagt av Carnegie ASA.

"Vi er fornøyd med å ha gjennomført denne emisjonen som vil styrke vår finansielle kapasitet i en fase med viktig utviklingsaktivitet for Selskapet", sier Lars K. Grøndahl, finansdirektør i Nordic Mining. "Vi har i tillegg oppnådd vårt mål om å få med kvalitetsinvestorer i emisjonen."

Den rettede emisjonen ble besluttet av styret i Nordic Mining, og den er forankret i vedtak i Selskapets generalforsamling 15. juni 2009. Aksjekapitalen i Selskapet vil bli økt med NOK 2 000 000 ved utstedelse av 20 000 000 nye aksjer. Etter gjennomført privat plassering vil aksjekapitalen i Nordic Mining være NOK 11 547 009,10 bestående av 115 470 091 aksjer med pålydende NOK 0,10 per aksje. De nyutstedte aksjene vil ha rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

Tegnerne i den private plasseringen vil dels motta nye aksjer i Nordic Mining som forventes notert på Oslo Axess omkring 10. februar 2010 ("Transje 1 aksjer"), og dels nye aksjer i Selskapet som ikke ville kunne omsettes før offentliggjøring av et noteringsprospekt ("Transje 2 aksjer"). Transje 2 aksjene vil bli utstedt med et midlertidig ISIN nummer i VPS og vil ikke kunne omsettes på Oslo Axess før etter offentliggjøring av noteringsprospekt som er forventet å finne sted omkring 1. mars 2010. Hver tegner vil motta omtrent 48% Transje 1 aksjer og 52% Transje 2 aksjer.   

Styret vil kalle inn til ekstraordinær generalforsamling som vil bli avholdt omkring 1. mars, med forslag om å vedta en påfølgende (reparasjons) emisjon rettet mot aksjonærer i Nordic Mining pr. 4. februar 2010 som ikke fikk tilbud om å delta i den rettede emisjonen. De nevnte aksjonærer vil, i henhold til fremlagt forslag, ha rett til å tegne aksjer oppad begrenset til et totalt antall på 10 000 000 nye aksjer med en tegningskurs på NOK 1,00 pr. aksje (totalt bruttoproveny opp til NOK 10 millioner).

Aksjene i Nordic Mining vil, med effekt fra i dag 5. februar 2010, bli handlet uten rett til å delta i reparasjonsemisjonen.

Selskapet vil utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Oslo Børs.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

 

Oslo, 5. februar 2010

Nordic Mining ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner