Vellykket rettet emisjon i Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") har gjennomført en vellykket rettet emisjon av 12.500.000 aksjer mot store større eksisterende og nye investorer. Den rettede emisjonen som representerer en økning av Selskapets aksjekapital med nærmere 10 prosent, ble gjennomført etter stengetid ved Oslo Børs mandag 17. januar 2011. Tegningskursen, som er fastsatt ved bookbuilding, er NOK 1,45 pr. aksje. Bruttoprovenyet fra emisjonen er NOK 18.125.000 .

 

Nettoprovenyet skal anvendes til videre utvikling av selskapets prosjekter og virksomhet i Engebø, Keliber og Gudvangen og for generell forretningsutvikling og administrative kostnader.

 

Den private plasseringen er tilrettelagt av Carnegie ASA.

 

"Vi er fornøyd med å ha gjennomført denne emisjonen som vil finansiere vår viktige utviklingsaktivitet fremover", sier Lars K. Grøndahl, finansdirektør i Nordic Mining.

 

Den rettede emisjonen ble besluttet av styret i Nordic Mining, og den er forankret i vedtak i Selskapets generalforsamling 1. mars 2010. Aksjekapitalen i Selskapet vil bli økt med NOK 1.250.000 ved utstedelse av 12.500.000 nye aksjer. Etter gjennomført rettet emisjon vil aksjekapitalen i Nordic Mining være NOK 13.797.009,10 bestående av 137.970.091 aksjer med pålydende NOK 0,10 per aksje. De nyutstedte aksjene vil ha rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, og er forventet å bli notert på Oslo Axess rundt 21. januar 2011.

 

Styret har vedtatt en påfølgende reparasjonsemisjon rettet mot aksjonærer i Nordic Mining pr. 17. januar 2011 som ikke deltok i den rettede emisjonen. De nevnte aksjonærer vil i henhold til fremlagt forslag ha rett til å tegne inntil 7.500.000 nye aksjer med en tegningskurs på NOK 1,45 pr. aksje.

 

Selskapet er i ferd med å utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet. Nærmere informasjon om tegningsperioden for reparasjonsemisjonen vil bli gitt når prospektet er godkjent.

 

Aksjene i Nordic Mining vil med virkning fra og med 18. januar 2011 bli handlet uten rett til å delta i reparasjonsemisjonen (eks dato).

 

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

 

 

 

Oslo, 18. januar 2011
Nordic Mining ASA

 

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner