Innkalling til obligasjonseiermøter

Stavanger 4. desember 2014: Det vises til tidligere børsmeldinger der Norwegian Energy Company ASA («Noreco» eller «Selskapet») har opplyst om forventede nedskrivinger av balanseverdier for Oselvar og Huntington og negativ utvikling i produksjon. I meldingen datert 19. november 2014 ble det varslet at det ville være nødvendig å be obligasjonseiere om utsettelse av betalinger som i henhold til låneavtalene skulle skje 9. desember 2014.

Noreco har ved flere anledninger og senest i forbindelse med offentliggjøringen av delårsrapport for tredje kvartal 28. november 2014, uttalt at Selskapet har en konstruktiv dialog med tillitsmannen og obligasjonseiernes representanter. Nå foreligger innkalling til obligasjonseiermøter (vedlagt) for hver av Selskapets fire obligasjonslån. Her anmoder Selskapet om henstand på deler av lånebetingelsene og avdragsutsettelse.

Endringene i låneavtalene og utsettelsen av avdragsbetaling vil gjøre det mulig for Noreco å fortsette å utrede alternativer og løsninger som kan skape nye eller bevare eksisterende verdier for alle interessenter. I første omgang ber Noreco om henstand ut 28. februar 2015.

Som det fremgår av vedlagte innkalling har anmodningen om henstand og utsettelse med tilhørende betingelser blitt diskutert med tillitsmannen og obligasjonseiernes rådgivere. De har i neste omgang diskutert forslaget med en komite av obligasjonseiere som er etablert for anledningen. Tillitsmannen har informert Selskapet om at komiteen, som representerer et betydelig flertall av obligasjonseierne i samtlige fire obligasjonslån, har uttrykt sin støtte for forslaget slik det nå presenteres, og at de vil stemme for forslaget.

Kontakt:
Tommy Sundt, adm. direktør. Tlf.: +47 992 83 900
Odd Arne Slettebø, Finansdirektør. Tel.: +47 992 83 900
Geir Arne Drangeid, IR-kontakt. Tlf.: +47 913 10 458

Eller epost: investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner

Dokumenter og linker