KORREKSJON: Produksjon august 2013

Stavanger, 9. september 2013: Dette er en korreksjon av meldingen fra i dag kl.09:11 CEST. Årsaken til korreksjonen er: Feil måleenhet for gass i avsnitt om Huntington i norsk versjon. Som følge av en rekke enkeltstående og midlertidige tekniske utfordringer som tidligere er redegjort for, var gjennomsnittlig produksjon for Norwegian Energy Company (Noreco) i august 2013 kun 1 559 fat oljeekvivalenter (oe) per dag, sammenliknet med 3 874 fat oe per dag i juli. Netto realisert pris var 91,9 dollar per fat oe justert for lagerverdier.

Produksjon per felt i august 2013 (fat oe per dag) var som følger:

Huntington – 1 306
Nini East – 0
Cecilie – 0
Nini – 0
Oselvar – 253
Lulita – 0
Enoch – 0

Huntington-feltet var stengt gjennom store deler av august av sikkerhetshensyn og som følge av at gass fra lagertankene om bord samlet seg på dekk i perioder med svak vind. I begynnelsen av september ble et permanent ventilasjonssystem (hydrocarbon blanketing system) kjørt i gang. Dette systemet kan operere uavhengig av vindforholdene på feltet. Samtidig har operatøren nå fullført reparasjonen av A-kompressoren om bord.

I følge operatøren E.ON E&P har produksjonen på Huntington-feltet i de siste dagene i gjennomsnitt vært 30,000 fat olje per dag og 23 millioner standard kubikkfot eksportgass per dag. Dette blir beskrevet som en forventet produksjonsrate for feltet fremover. Norecos andel av dette utgjør ca 6 800 fat oe per dag. Noreco anser dette som en ytterligere indikasjon på at platåproduksjon på feltet kan vise seg å bli høyere enn tidligere antatt.

Oselvar-feltet kom i produksjon 3. august etter planlagt vedlikehold og uforutsette forsinkelser på Ula-feltet like ved i juni og juli. Den 8. august ble Oselvar stengt igjen, som følge av en ødelagt gasskompressor på Ula. En ny kompressor er på plass og produksjonen startet igjen 7 september.

Som tidligere rapportert ble Nini, Nini East og Cecilie stengt i juli på grunn av tekniske problemer på vertsplattformen Siri. Operatøren Dong Energy har utviklet en alternativ løsning som vil innebære at produksjon fra Noreco sine felter vil kunne omgå de skadede deler av Siri-plattformen. Denne løsningen er per dags dato ikke godkjent av myndighetene, og operatøren har ikke gitt noen indikasjoner på når produksjonen igjen kan komme i gang.

Lulia-feltet er fortsatt stengt som følge av at den planlagte reparasjonen av en nødstengningsventil i Harald-rørledningen ikke var vellykket. Operatøren har indikert at produksjon kan starte en gang i løpet av denne måneden.

Enoch-feltet er fortsatt nedstengt i påvente av vedlikeholdsarbeid.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner