Meldepliktig handel

Stavanger, 6. januar 2011, Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR): I henhold til insentivprogram for de ansatte i Noreco, godkjent av generalforsamling avholdt 6. mai 2010, har selskapet fastsatt bonus for 2010 til de ansatte. 

Som ledd i Norecos insentivprogram kan de ansatte benytte inntil 50 prosent av sin bonus til å kjøpe Noreco-aksjer til markedspris. Etter to år vil selskapet tildele et tilsvarende antall bonusaksjer eller ekvivalent kontantbeløp forutsatt at aksjene ikke er solgt i mellomtiden og at vedkommende fremdeles er ansatt i selskapet. I tillegg utbetales Noreco-aksjer til enkelte ansatte som en del av selskapets pensjonsordning, avhengig av den ansattes lønnsnivå.  

For begge ordningene blir pris per aksje fastsatt til veid gjennomsnittlig aksjekurs de siste fem handelsdagene i 2010, som var 17,89 kroner. 

Som følge av dette har styret i dag vedtatt en kapitalutvidelse på 2.495.087,70 kroner ved å utstede 804.867 nye aksjer. Aksjene vil bli utstedt etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. 

Følgende primærinnsidere har som del av denne ordningen blitt tildelt Noreco-aksjer til kurs 17,89 kroner per aksje: 

Scott Kerr er tildelt 59.467 aksjer, ny beholdning er 1.805.093 aksjer.
Rune Martinsen er tildelt 22.596 aksjer, ny beholdning er 737.935 aksjer.
Jan Nagell er tildelt 2.009 aksjer, ny beholdning er 91.972 aksjer.
Thor Arne Olsen er tildelt 40.920 aksjer, ny beholdning er 1.368.048 aksjer.
Stig Frøysland er tildelt 31.020 aksjer, ny beholdning er 121.180 aksjer.
Birte Borrevik er tildelt 33.938 aksjer, ny beholdning er 215.933 aksjer.
Einar Gjelsvik er tildelt 19.810 aksjer, ny beholdning er 119.993 aksjer.
Lars Fosvold er tildelt 26.044 aksjer, ny beholdning er 136.111 aksjer.
Kjetil Bakken er tildelt 15.416 aksjer, ny beholdning er 15.416 aksjer.
Ellen Bratland er tildelt 12.589 aksjer, ny beholdning er 61.010 aksjer.
Bård Lærum er tildelt 8.919 aksjer, ny beholdning er 54.329 aksjer.
Simon Campbell er tildelt 16.060 aksjer, ny beholdning er 101.698 aksjer.
Liselotte Kiørboe er tildelt 4.665 aksjer, ny beholdning er 11.531 aksjer.
Odd Kjørholt er tildelt 16.350 aksjer, ny beholdning er 44.011 aksjer.
Erik Borg er tildelt 4.050 aksjer, ny beholdning er 11.128 aksjer.

 For selskapets ledelse og enkelte andre ansatte knytter tildelingen seg til forhåndsforpliktelser fra fjerde kvartal 2010 eller tidligere om kjøp av aksjer for en gitt andel av deres eventuelle bonus for 2010.

 I forbindelse med ansattes rett til bonusaksjer knyttet til aksjekjøp for bonus i 2009 har selskapet valgt å gjøre opp dette kontant. Disse rettighetene er i Norecos årsrapport for 2009 klassifisert som opsjoner med innløsningskurs på null kroner. Pris per aksje er satt til sluttkurs per 3. januar 2011 som var 18,70 kroner. Følgende primærinnsidere har blitt kompensert på denne basis:

 Scott Kerr har blitt kompensert for 22.706 aksjer.
Jan Nagell har blitt kompensert for 16.170 aksjer.
Stig Frøysland har blitt kompensert for 15.100 aksjer.
Birte Borrevik har blitt kompensert for 14.024 aksjer.
Einar Gjelsvik har blitt kompensert for 11.858 aksjer.
Lars Fosvold har blitt kompensert for 12.705 aksjer.
Ellen Bratland har blitt kompensert for 4.521 aksjer.
Bård Lærum har blitt kompensert for 7.208 aksjer.
Simon Campbell har blitt kompensert for 9.200 aksjer.
Liselotte Kiørboe har blitt kompensert for 6.866 aksjer.
Odd Kjørholt har blitt kompensert for 11.198 aksjer.
Erik Borg har blitt kompensert for 4.371 aksjer.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager (+47 91 889 889) 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner