NORECO - Etterfølgende reparasjonsemisjon

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN
 
NORECO - Etterfølgende reparasjonsemisjon
 
Stavanger, 19 oktober 2009: Norwegian Energy Company ASA ("Noreco" eller "selskapet" -  OSE:NOR):
 
På grunnlag av vedtak gitt av den ekstraordinære generalforsamlingen i Noreco den 14. oktober 2009 og med referanse til den rettede emisjonen på 80 000 000 nye aksjer gjennomført i september (den "rettede emisjonen"), har selskapet vedtatt å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon (den "etterfølgende reparasjonsemisjonen") av opptil 7 100 000 nye aksjer, med en separat transje på opptil 160 000 aksjer reservert for ansatte i selskapet. Den etterfølgende reparasjonsemisjonen kan generere opptil NOK 106,5 millioner i brutto emisjonsproveny for selskapet.
 
Selskapets aksjonærer som den 22. september 2009 (som registrert i VPS den 25. september 2009) eide 60 000 aksjer eller færre og som ikke deltok i den rettede emisjonen, vil bli gitt delvis preferert allokering i den etterfølgende reparasjonsemisjonen ("kvalifiserte aksjonærer"). Preferert allokering innebærer at enhver  kvalifisert aksjonær som deltar i den etterfølgende reparasjonsemisjonen vil bli allokert retten til å tegne seg for 0,5 nye aksjer for hver aksje eid den 22. september 2009. Av tekniske årsaker, vil kvalifiserte aksjonærer motta en ikke-overførbar preferanserett per aksje eid den 22. september 2009. Disse preferanserettene vil ikke være overførbare eller mulige å handle, og vil kun fungere som et instrument for allokerings og betalingsprosessen i forbindelse med den etterfølgende reparasjonsemisjonen.
 
En egen transje av den etterfølgende reparasjonsemisjonen er reservert for ansatte i selskapet som ikke deltok i den rettede emisjonen ("Ansattetransje"). Ansattetransjen i den etterfølgende reparasjonsemisjonen vil bestå av opptil 160 000 nye aksjer tilbudt til samtlige personer som ansatt i selskapet og som ikke deltok i den rettede emisjonen. Allokering vil bli besluttet av selskapets styre.   
 
Tegningsprisen i den etterfølgende reparasjonsemisjonen vil være NOK 15 per aksje, den samme som tegningsprisen i den rettede emisjonen
 
Tegningsperioden vil starte den 20. oktober 2009, og utløper kl 17:30 (CET) den 27. oktober 2009.
 
Et prospekt datert 19. oktober 2009 som inneholder detaljert informasjon angående betingelsene for den etterfølgende reparasjonsemisjonen har blitt godkjent av Oslo Børs, og vil bli sendt til samtlige kvalifiserte aksjonærer per post. Prospektet vil også være tilgjengelig elektronisk gjennom Norecos Internett-side: www.noreco.com eller på www.sebenskilda.no. Detaljerte allokeringsprinsipper og andre betingelser ved den etterfølgende reparasjonsemisjonen er beskrevet i dette prospektet.
 
Den etterfølgende reparasjonsemisjonen er tilrettelagt av SEB Enskilda AS. Advokatfirmaet Schjødt DA har fungert som juridisk rådgiver for tilrettelegger i forbindelse med den etterfølgende reparasjonsemisjonen. Selskapets juridiske rådgiver er Arntzen de Besche Advokatfirma AS.
 
Tegningskontor for den etterfølgende reparasjonsemisjonen er:
 
SEB Enskilda AS
Filipstad Brygge 1, 0113 Oslo
Tel: +47 21 00 85 00
Fax: +47 21 00 89 00
www.sebenskilda.no
 
* Se viktig informasjon nedenfor
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Einar Gjelsvik, Vice President Strategy & Investor Relations, +47 992 83 856
 
*VIKTIG INFORMASJON
Denne pressemeldingen er kun utarbeidet av informasjonshensyn og skal ikke utgjøre et tilbud om å kjøpe, selge, utstede eller tegne verdipapirer. Det er ei heller en anmodning om delta i et tilbud om å kjøpe, selge, utstede eller tegne noen verdipapirer. Det skal heller ikke foretas noe salg av verdipapirer i noen jurisdiksjon der slikt tilbud, anmodning eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering i henhold til verdipapirlovgivningen i slik jurisdiksjon. Intet tilbudsdokument eller prospekt har blitt eller vil bli innlevert til godkjennelse av noen regulatorisk myndighet i forbindelse med den Rettede Emisjonen.
 
Spesifikt har verdipapirene det referes til i denne meldingen ikke blitt, og vil ikke bli, registrert i henhold til United States Securities Act av 1933 ("Securities Act"), eller i henhold til verdipapirlovgivningen i noen stat i USA, og kan ikke tilbys eller selges i USA. Verdipapirene tilbys og selges utenfor USA i "offshore transactions" slik dette er definert i, og i samsvar med, Rule 903 i Regulation S i henhold til Securities Act.
 
Intet offentlig tilbud av verdipapirer utstedt av selskapet vil gjøres i USA i forbindelse med den Rettede Emisjonen.
 
 
Denne pressemeldingen kan inneholde visse forutseende uttalelser relatert til selskapets virksomhet og finansielle resultater og/eller industrien selskapet opererer innenfor. Forutseende uttalelser gjelder fremtidige omstendigheter og resultater og andre uttalelser som ikke er historiske fakta, noen ganger identifisert av ordene "tror", "forventer", "spår", "har til intensjon", "prosjekterer med", "planlegger", "estimerer", "har som målsetting", "forutser", "forventer", og tilsvarende uttrykk. Enhver forutseende uttalelse i denne pressemeldingen, herunder antakelser, meninger og oppfatninger - enten fra Selskapet eller sitert fra tredjeparter - er kun meninger og spådommer som er gjenstand for risiko, usikkerhet og andre faktorer som kan føre til at faktiske hendelser avviker vesentlig fra enhver forventet utvikling. Verken Selskapet, Tilretteleggerne eller noen av deres tilknyttede selskaper eller rådgivere gir noen forsikring om at antakelsene som ligger til grunn for slike forutseende uttalelser er fri for feil; ei heller aksepterer noen av dem noe ansvar for den fremtidige nøyaktigheten av de oppfatninger det gis uttrykk for i denne pressemeldingen eller for at forventede utviklinger faktisk vil finne sted. Verken Selskapet eller Tilretteleggerne påtar seg noen forpliktelser til å oppdatere noen forutseende uttalelser eller å sørge for at disse bringes i samsvar med faktiske resultater.
 

Abonner