NORECO - RESULTAT AV ETTERFØLGENDE REPARASJONSEMISJON

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN
 
NORECO - RESULTAT AV ETTERFØLGENDE REPARASJONSEMISJON
 
Stavanger, 29. Oktober 2009: Norwegian Energy Company ASA ("Noreco" eller "Selskapet" -  Ticker:NOR):
 
Det vises til prospekt datert 19. oktober 2009 vedrørende den etterfølgende reparasjonsemisjonen på inntil 7.100.000 nye aksjer i Noreco til en tegningskurs på 15 kroner per aksje.
 
Tegningsperioden i emisjonen utløp den 27. oktober 2009.
 
Emisjonen ble betydelig overtegnet. Basert på tildelingsprinsippene beskrevet i prospektet, har Selskapets styre vedtatt å utstede 5.164.829 nye aksjer til 15 kroner per aksje, som gir et brutto emisjonsproveny på 77,5 millioner kroner.
 
Tildelingsbrev vil bli distribuert rundt den 30. oktober 2009. Betalingsdato er 3. november 2009.
 
De nye aksjene som skal utstedes i den etterfølgende reparasjonsemisjonen vil ikke kunne omsettes før aksjene er fullt innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Brønnøysund og VPS, som forventes å finne sted rundt den 10. november 2009. Etter dette vil den nye aksjekapitalen i Selskapet være på NOK 751,544,674.6 fordelt på 242.433.766 aksjer, hver pålydende NOK 3.10.
 
 
                                                ***
* Se viktig informasjon nedenfor
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Einar Gjelsvik, Vice President Strategy & Investor Relations, +47 992 83 856
 
*VIKTIG INFORMASJON
Denne pressemeldingen er kun utarbeidet av informasjonshensyn og skal ikke utgjøre et tilbud om å kjøpe, selge, utstede eller tegne verdipapirer. Det er ei heller en anmodning om delta i et tilbud om å kjøpe, selge, utstede eller tegne noen verdipapirer. Det skal heller ikke foretas noe salg av verdipapirer i noen jurisdiksjon der slikt tilbud, anmodning eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering i henhold til verdipapirlovgivningen i slik jurisdiksjon.
 
Spesifikt har verdipapirene det refereres til til i denne meldingen ikke blitt, og vil ikke bli, registrert i henhold til United States Securities Act av 1933 ("Securities Act"), eller i henhold til verdipapirlovgivningen i noen stat i USA, og kan ikke tilbys eller selges i USA. Verdipapirene tilbys og selges utenfor USA i "offshore transactions" slik dette er definert i, og i samsvar med, Rule 903 i Regulation S i henhold til Securities Act.
 
Denne pressemeldingen kan inneholde visse forutseende uttalelser relatert til selskapets virksomhet og finansielle resultater og/eller industrien selskapet opererer innenfor. Forutseende uttalelser gjelder fremtidige omstendigheter og resultater og andre uttalelser som ikke er historiske fakta, noen ganger identifisert av ordene "tror", "forventer", "spår", "har til intensjon", "prosjekterer med", "planlegger", "estimerer", "har som målsetting", "forutser", "forventer", og tilsvarende uttrykk. Enhver forutseende uttalelse i denne pressemeldingen, herunder antakelser, meninger og oppfatninger - enten fra selskapet eller sitert fra tredjeparter - er kun meninger og spådommer som er gjenstand for risiko, usikkerhet og andre faktorer som kan føre til at faktiske hendelser avviker vesentlig fra enhver forventet utvikling. Verken selskapet, tilrettelegger eller noen av deres tilknyttede selskaper eller rådgivere gir noen forsikring om at antakelsene som ligger til grunn for slike forutseende uttalelser er fri for feil; ei heller aksepterer noen av dem noe ansvar for den fremtidige nøyaktigheten av de oppfatninger det gis uttrykk for i denne pressemeldingen eller for at forventede utviklinger faktisk vil finne sted. Verken selskapet eller tilrettelegger påtar seg noen forpliktelser til å oppdatere noen forutseende uttalelser eller å sørge for at disse bringes i samsvar med faktiske resultater.

Abonner