Noreco innkaller til obligasjonseiermøter

Stavanger, 24. juni 2013: Norwegian Energy Company (Noreco) har i dag innkalt til obligasjonseiermøter for å be om midlertidig justering av betingelsene som gjelder for obligasjonslånene NOR04, NOR05, NOR06, NOR07, NOR08 og NOR09.

Som kjent var selskapets gjeldsgrad ved utgangen av første kvartal 2013 høyere enn terskelnivået som er avtalt i selskapets låneavtaler. Økningen av produksjon fra Huntington-feltet går noe senere enn tidligere antatt, og Noreco anser det derfor nå som mulig at selskapet kan komme til å bryte nåværende betingelser i låneavtalene for en kortere periode også i andre halvår i år.

I løpet av 2013 vil Noreco redusere gjeldsgraden betydelig, både som følge av økte inntekter fra driften og en skatterefusjon på 722,7 millioner kroner pluss renter som vil bli utbetalt i desember. Denne tilbakebetalingen, som allerede er godkjent av norske skattemyndigheter, ville alene ha redusert begge gearing ratios (måltall for gjeldsgrad) som ble rapportert per 31. mars 2013 til et nivå rundt 4,0, godt under terskelnivået på 5,0 som er spesifisert i låneavtalene.

På bakgrunn av ovenstående har Noreco besluttet å be obligasjonseierne akseptere en justering av gjeldsgradbestemmelsene i låneavtalene for NOR04, NOR05, NOR06, NOR07, NOR08 og NOR09, og at fristen for å innfri NOR05 forlenges fra 6. desember 2013 til 30. desember 2013.

Oljeproduksjonen på Huntington-feltet startet i april 2013 og eksport av gass kom i gang 4. juni. Reservoaret og brønnene har så langt respondert svært bra, men igangkjøring av gasseksportsystemene om bord har tatt lenger tid enn forventet. Operatøren regner med at disse oppstartsproblemene vil være løst i løpet av kort tid.

Da vil produksjonsnivået på feltet fortsette å øke fra dagens ca 7-10.000 fat oljeekvivalenter per dag (foepd) til platånivået 30.000 foepd. Norecos andel av dette, 6.000 foepd, vil gi betydelige inntekter til selskapet.

Produksjonen på selskapets øvrige felt går hovedsakelig som forventet.

For ytterligere detaljert informasjon, vennligst se vedlagte innkallinger til de respektive obligasjonseiermøter.

Kontakt:
Ørjan Gjerde, Finansdirektør. Tel.: +47 900 35 738

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner