Noreco korrigerer regnskapstall

Stavanger, 25. januar 2013: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har tidligere meldt at Finanstilsynet har igangsatt en gjennomgang av selskapets årsregnskap for 2011. Basert på denne gjennomgangen har Noreco valgt å korrigere regnskapstallene for 2011, noe som også medfører endringer i rapporterte kvartalstall for 2012. Dette har ingen kontanteffekt og ligger innenfor rammen som er forhåndsgodkjent av selskapets långivere, og vil dermed ikke ha konsekvenser for selskapets finansielle stilling.

De regnskapsmessige korreksjonene som nå gjennomføres gjelder behandling av goodwill som oppsto etter Norecos oppkjøp av Altinex i 2007 og allokering av slik goodwill til eiendeler som ble solgt i 2011, samt balanseførte verdier av ikke-utbygde funn. Dessuten gjøres det endringer i presentasjon av avviklet virksomhet. Disse endringene vil påvirke årsregnskapstallene for 2011 samt kvartalstallene for både 2011 og 2012. Per 31.12.2011 utgjør dette en samlet reduksjon i bokført egenkapital på 589 millioner kroner. Ved utgangen av tredje kvartal 2012 er effekten en reduksjon i bokført egenkapital på 479 millioner kroner sammenlignet med tidligere rapporterte tall. En nærmere spesifikasjon av endringene er vedlagt, og er tilgjengelig på www.newsweb.no og www.noreco.com.

Noreco vil i forbindelse med rapportering av fjerde kvartal 2012 foreta korreksjon av historiske sammenligningstall i samsvar med IAS 8, samt publisere korrigerte regnskapsoppstillinger for de kvartalsregnskap som blir påvirket.

I oktober 2012 inngikk Noreco en avtale med obligasjonseierne som innebærer at eventuelle nedskrivninger av goodwill og aktiverte ikke-utbygde funn på inntil 600 millioner kroner etter skatt vil bli reversert ved beregning av egenkapitalgrad knyttet til lånebetingelsene. Samlet effekt av endringene ligger innenfor denne rammen, og endringene vil derfor ikke ha konsekvenser for selskapets lånebetingelser og finansielle stilling.


Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner

Dokumenter og linker