Noreco rapporterer resultat for tredje kvartal 2010 og annonserer en gjennomgang av strategiske alternativ

Stavanger, 28. oktober 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR) presenterer i dag resultat for tredje kvartal 2010, med EBITDA på 327 millioner kroner, opp 21 prosent fra foregående kvartal, og et resultat etter skatt på 167 millioner kroner, sammenlignet med -6 millioner kroner i foregående kvartal.

Resultat for tredje kvartal
Olje- og gassproduksjonen i tredje kvartal utgjorde 10.225 fat oljeekvivalenter (oe) per dag, som er en nedgang fra 13.125 fat i foregående kvartal, hovedsakelig som følge av lavere bidrag fra oljefeltene Brage og Siri. Gjennomsnittlig realisert pris var 74,4 dollar per fat oe.

Totale driftsinntekter utgjorde 631 millioner kroner, sammenlignet med totale driftsinntekter på 560 millioner kroner i andre kvartal 2010. Driftsinntektene inkluderer en gevinst på 199 millioner kroner fra salget av lisens PL378 til Talisman.

Produksjonskostnadene utgjorde 145 millioner kroner, inkludert 38 millioner kroner relatert til den permanente reparasjonsløsningen etter Siri-nedstengningen i 2009/10. 

Utforskingskostnader utgjorde 90 millioner kroner, hovedsakelig drevet av kostnader knyttet til seismiske undersøkelser for å gi beslutningsstøtte til fremtidig utforskingsaktivitet. Noreco deltok i en vellykket utforskingsbrønn i kvartalet, Zidane-1 brønnen i PL435, som påviste naturgass. Kostnadene for denne brønnen utgjorde 100 millioner kroner og er balanseført. 

EBIT ble 143 millioner kroner. Netto finansposter beløp seg til -126 millioner kroner. Skatt for kvartalet utgjorde -150 millioner kroner (inntekt), hvorav -50 millioner (inntekt) er en reversering av utsatt skatt knyttet til PL378.

Noreco inngikk i september avtale om salg av feltene Oselvar og Enoch til Marubeni Corporation for 43 millioner dollar. Transaksjonen forventes å gi en regnskapsmessig gevinst på om lag 5 millioner dollar når den blir gjennomført. Transaksjonen er ikke inkludert i tallene for tredje kvartal 2010.

Gjennomgang av strategiske alternativ
Styret og ledelsen i Noreco har besluttet å iverksette en bred gjennomgang av selskapets strategiske alternativ i den hensikt å fremme aksjonærverdiene i selskapet. Beslutningen kommer etter en nøye vurdering av Norecos selskapsverdi som reflektert i dagens aksjekurs, sammenlignet med selskapets egen interne verdivurdering av sin portefølje. Gjennomgangen skal kartlegge alle mulige alternativ, inkludert salg av hele selskapet, fusjon eller salg av eiendeler for å få fram verdipotensialet i selskapets eiendeler og derigjennom maksimere aksjonærverdiene.

Noreco vil understreke overfor aksjonærer og andre interessenter at det ikke er sikkert at den strategiske gjennomgangen vil resultere i en spesifikk strategisk eller finansiell transaksjon samt at det er ikke er utarbeidet en konkret tidsplan for gjennomføring. Noreco har til hensikt å informere markedet om utviklingen når dette er hensiktsmessig eller påkrevet.

Noreco har i denne prosessen engasjert Bank of America Merrill Lynch og SEB Enskilda AS som finansielle rådgivere. 

Tredje kvartal rapport og presentasjon
Rapport og presentasjon for tredje kvartal 2010 er vedlagt. Disse er også tilgjengelige på www.newsweb.no og www.noreco.com. 

Noreco presenterer resultatene for tredje kvartal 2010 i dag kl 08.30 CET. Presentasjonen vil bli gitt av administrerende direktør Scott Kerr og vil finne sted på Felix Kurs og Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen kan også følges via webcast på www.noreco.com live og i arkivert versjon.

Kontakter:
Scott Kerr, CEO +47 992 83 890
Rune Martinsen, direktør for strategi og investorkontakt, +47 992 83 853
Kjetil Bakken, Investor Relations Manager, +47 91 889 889

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12