Noreco rapporterer resultater for andre kvartal 2010

Stavanger, 5. august 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR) presenterer i dag sitt resultat for andre kvartal 2010, med EBITDA på 269 millioner kroner, opp 59% fra foregående kvartal, og et resultat etter skatt på -6 millioner kroner, sammenlignet med -21 millioner kroner i første kvartal.

Resultat for andre kvartal

Olje- og gassproduksjonen i andre kvartal var 13.125 fat oljeekvivalenter (oe) per dag, som er en oppgang fra 11.375 fat i foregående kvartal, hovedsakelig som følge av økt bidrag fra Siri området og god produksjon på Brage. Gjennomsnittlig realisert pris var 75,4 dollar per fat oe. Totale driftsinntekter utgjorde 560 millioner kroner, sammenlignet med totale driftsinntekter på 481 millioner kroner i første kvartal 2010.

Produksjonskostnadene utgjorde 132 millioner kroner, inkludert 9 millioner kroner relatert til Siri-nedstengningen. Totale letekostnader ble 100 millioner kroner, hovedsakelig drevet av kostnader knyttet til seismiske undersøkelser for å gi beslutningsstøtte til fremtidige leteboringer. EBIT var 94 millioner kroner. Netto finansposter beløp seg til -121 millioner kroner. Skatt for kvartalet utgjorde -21 millioner kroner (inntekt).

Som tidligere annonsert, inngikk Noreco i juli en avtale om å selge selskapets 20% andel i PL378 for 43 millioner dollar. Selskapet venter å rapportere en salgsgevinst på om lag 40 millioner dollar når denne transaksjonen er gjennomført, mest sannsynlig i løpet av tredje kvartal 2010. Denne transaksjonen reflekteres derfor ikke i tallene for andre kvartal 2010.

Utsikter
Produksjonen fra feltene i Siri-området har vært lavere i andre kvartal enn ventet. Dette skyldes kapasitetsbegrensninger i Siri-plattformens gasshåndtering, noe som ble identifisert etter oppstart av Nini Øst i februar. I tillegg har en av produksjonsbrønnene på Siri (SCB-1) vært nedstengt siden slutten av april i påvente av reparasjon av en sikkerhetsventil. Løsningen på gasshåndteringen er å oppgradere kompressoren på Siri-feltet. Som følge av leveringstid på utstyr, er denne oppgraderingen planlagt i desember i år, og det er da forventet en nedstengning av produksjonen fra Siri, Nini og Cecilie i om lag to uker. For SCB-1 brønnen er planen å bytte ut sikkershetsventilens undervanns kontrollenhet og kontrollkablene mellom kontrollenheten og havbunnstreet. Dette arbeidet er planlagt i oktober i år basert på forventet tilgang på installasjonsfartøy. Totalt sett fører produksjonsutfordringene på Siri til at selskapets produksjonsestimat for 2010 revideres til 12.100 fat olje per dag (mot tidligere estimat som lå i den lave enden av intervallet 13-14.000 fat per dag). Det nye estimatet reflekterer dagens situasjon og planlagte aktiviteter som beskrevet over. For resten av Norecos produserende felt er det kun mindre justeringer.

Utbyggingen av Oselvar går etter planen og holder tidsskjemaet og er innenfor budsjett. Utbyggingen er nå 32% fullført. Under en nedstengning på Ula-plattformen i sommer, ble alt planlagt arbeid med å forberede tilknytning av Oselvar-modulen (som for tiden er under bygging og som vil bli installert neste sommer) sluttført.

En intensjonsavtale er signert med Sevan Marine for leie av Sevan Voyageur FPSO til bruk på Huntington-feltet, og et utkast til feltutviklingsplan er levert til britiske myndigheter. Ytterligere kontraktsinngåelser som er nødvendig for å utviklingen av feltet vil bli signert og en endelig feltutviklingsplan vil bli levert britiske myndigheter når en endelig FPSO-kontrakt er på plass.

For Nemo er det besluttet å gå videre med en utbyggingskonsept basert på undervanns tilknytning til Pierce-plattformen på britisk sokkel. Anbudsinvitasjon til leverandørindustrien er sendt ut, og endelig sanksjonering av prosjektet er planlagt i fjerde kvartal 2010.

Etter salget av 20% andel i PL 378 som inneholder Grosbeak-funnet og Gnatcatcher-prospektet, består Noreco's gjenværende boreprogram for 2010 av til sammen tre brønner. Den første er Zidane-1 som for tiden er under boring. Brønnen opereres av RWE Dea og boresultatet er ventet senere i tredje kvartal. Boring på det Noreco-opererte Svaneøgle prospektet vil mest sannsynlig starte i midten av fjerde kvartal, avhengig av når boreriggen blir tilgjengelig. Den Lundin-opererte Barchan-brønnen er også ventet å bli boret i fjerde kvartal.

Andre kvartal rapport og presentasjon
Rapport og presentasjon for andre kvartal 2010 er vedlagt. Disse er også tilgjengelige på www.newsweb.no og www.noreco.com.

Noreco presenterer resultatene for andre kvartal 2010 i dag kl 08.30 CET. Presentasjonen vil bli gitt av administrerende direktør Scott Kerr og vil finne sted på Felix Kurs og Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo.

Presentasjonen kan også følges via webcast på www.noreco.com live og i arkivert versjon.

Kontakter:
Scott Kerr, administrerende direktør +47 992 83 890
Kjetil Bakken, investor relations manager, +47 992 83 856

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12