Påminnelse pågående  reparasjonsemisjon – tegningsfristen utløper 13 januar 2014

SKAL IKKE FRIGIS, PUBLISERES ELLER DISTRIBUERES, HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER USA

Stavanger, 6. januar 2014:

Det vises til tidligere børsmeldinger fra Norwegian Energy Company ASA ("Noreco" eller "Selskapet", ticker "NOR") vedrørende reparasjonsemisjonen på opp til NOK 100 million (det "Etterfølgende Tilbudet").

Som annonsert I børsmelding 20. desember startet tegningsperioden for det Etterfølgende Tilbudet 23. desember 2013 og utløper kl 16:30 den 13. januar 2014. Tegningskursen per tilbudsaksje er NOK 0,10, tilsvarende tegningskursen i den rettede emisjonen på NOK 430 millioner gjennomført i desember 2013.

Tegningsretter som ikke benyttes til å tegne Tilbudsaksjer før utløpet av tegningsperioden vil bortfalle uten kompensasjon til eieren, og dermed være uten verdi.

Det Etterfølgende Tilbudet er rettet mot eksisterende aksjonærer av Selskapet som eide færre enn 1 000 000 aksjer i Selskapet per 22. oktober 2013, som registrert i VPS den 25. oktober 2013 (T+3) ("Registerdatoen"), som ikke ble tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen, og som ikke er bosatt i en jurisdiksjon der slikt tilbud ville være ulovlig, eller ville (i andre jurisdiksjoner enn Norge) nødvendiggjøre utarbeidelse, registrering eller tilsvarende handling (de "Berettigede Aksjonærene"). Hver Berettigede Aksjonær er tildelt 5,998310 ikke-omsettelige tegningsretter for hver aksje registrert som eiet av slik Berettiget Aksjonær på Registerdatoen rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett gir, begrenset av gjeldende verdipapirlovgivning, rett til å tegne, og bli tildelt, én tilbudsaksje.

Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt i det Etterfølgende Tilbudet. Dersom ikke alle de tildelte tegningsrettene utøves, vil tegnere som har tegnet på bakgrunn av tegningsretter og som har overtegnet, bli tildelt ytterligere tilbudte aksjer proporsjonalt til antall tegningsretter de har utøvet. Eventuelle tilbudte aksjer som gjenstår etter tildeling til eierne av tegningsretter, inkludert eventuelle tildelte aksjer som resultat av overtegning, vil bli tildelt andre investorer basert på deres pro rata tegningsbeløp.

Prospekt (med tegningsblankett) for det Etterfølgende Tilbudet datert 20. desember 2013 er tilgjengelig på www.noreco.com, www.arcticsec.no, www.paretosec.com eller www.swedbank.no og som fysisk eksemplar ved å kontakte et av tegningskontorene angitt nedenfor.

Tegningsrettene kan utøves og tegning uten retter kan foretas ved korrekt å fylle ut og levere tegningsblanketten, i samsvar med vilkårene og betingelsene beskrevet i prospektet, til et av de følgende tegningskontorene:

Arctic Securities ASA          Pareto Securities AS           Swedbank
Haakon VII gate 5                Dronning Mauds gate 3        Filipstad Brygge 1
P.O. Box 1833 Vika             P.O. Box 1411 Vika            P.O. Box 1441 Vika
N-0123 Oslo, Norway           0115 Oslo, Norway              N-0115 Oslo, Norway
Tel +47 21 01 30 40             Tel: +47 22 87 87 00            Tel: +47 04010
Fax +47 21 01 31 36            Fax: +47 22 87 87 15          Fax: +47 23 23 80 11
www.arcticsec.no                www.paretosec.com            www.swedbank.no
E-mail: settlement@arcticsec.no

Personer bosatt i Norge med norsk personnummer kan tegne online ved å gå inn på en av websidene ovenfor.

Tilbudsaksjene forventes å bli levert til tegnerne i det Etterfølgende Tilbudet rundt 21. januar 2014 og bli notert og handles på Oslo Børs rundt 21. januar 2014.

Alle tegninger av tilbudsaksjer er ugjenkallelige. Investorer oppfordres på det sterkeste til å lese prospektet nøye før de bestemmer seg for hvorvidt de ønsker å tegne i tilbudet. Alle spørsmål eller behov for assistanse vedrørende tilbudet bes rettet til tilretteleggerne; Arctic Securities ASA, Pareto Securities AS og Swedbank.

Samlet bruttoproveny fra det Etterfølgende Tilbudet vil være opp til NOK 100 millioner. Etter gjennomføring av det Etterfølgende Tilbudet, vil det samlede antallet utstedte aksjer i Selskapet være mellom 4 656 094 082 og 5 656 094 082.

For ytterligere informasjon om det Etterfølgende Tilbudet, vises det til prospektet.

Kontaktperson:
Ørjan Gjerde, CFO (+47 900 35 738)
* * * *

This press release does not constitute an offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities referred to herein may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration as provided in the U.S. Securities Act of 1933, as amended. The Company does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the Australia, Canada, Japan or the United States.

Certain statements contained herein that are not statements of historical fact, may constitute forward-looking statements. Forward -looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause the actual results or events concerning the Company to be materially different from the historical results or from any future results expressed or implied by such forward-looking statements. Although Noreco has attempted to identify important factors that could cause actual events or results to differ from those described in forward-looking statements contained herein, there can be no assurance that the forward-looking statements will prove to be accurate as actual future events could differ materially from those anticipated in such statements. Except as may be required by applicable law or stock exchange regulation, Noreco undertakes no obligation to update publicly or release any revisions to these forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date of this document or to reflect the occurrence of unanticipated events.

****
Om Norwegian Energy Company ASA
Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner