Produksjon april 2010

Stavanger, 5. mai 2010, Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR): Norecos olje- og gassproduksjon i april 2010 var 14.050 fat oljeekvivalenter (oe) per dag. Netto realisert pris var 82 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser. 


Produksjonen fra de fire feltene i Siri-området kom på 20.500 fat per dag (7.825 fat per dag netto til Noreco). Dette er en økning på 11 prosent fra mars, imidlertid har produksjonen fra området fortsatt ikke nådd det fulle potensialet på grunn av de tidligere rapporterte utfordringene knyttet til gasshåndteringskapasitet. Siri-feltet produserte 7.650 fat per dag (3.825 netto), Nini Øst 8.225 fat per dag (2.475 netto), Nini 4.150 fat per dag (1.250 netto), mens Cecilie-feltet produserte 450 fat per dag (275 netto).

For de øvrige feltene var produksjonen stabil sammenlignet med forrige måned. Brage produserte 33.900 fat oe per dag (4.175 netto), mens Syd Arne leverte 23.275 fat per dag (1.525 netto). Netto produksjon til Noreco fra feltene Enoch og Lulita var henholdsvis 200 og 325 fat oe per dag.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontaktpersoner:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90)
Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 99 28 38 56)
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner