Produksjon april 2011

Stavanger, 5. mai 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) produserte 11.575 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i april 2011. Netto realisert pris var 119 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser.

Samlet produksjon fra de fire feltene i Siri-området i april var omlag 16.275 fat oe per dag (6.000 fat oe netto til Noreco). Norecos nettoproduksjon per felt: Siri 2.025, Nini Øst 2.325, Nini 1.050 og Cecilie 600 fat per dag.

Brage produserte rundt 28.300 fat oe per dag (3.500 netto) i april. Boringen av den kombinerte utforskings- og produksjonsbrønnen A-14 er midlertidig stanset. Arran-prospektet inneholdt ikke hydrokarboner, og planen er nå å benytte brønnen til oljeproduksjon fra en annen reservoarseksjon. Det er planlagt en vedlikeholdsstans på Brage i mai/juni som ventes å ta 15-20 dager, og som allerede er reflektert i selskapets produksjonsestimat for året.

Syd Arne produserte omlag 25.200 fat oe per dag (1.650 netto).

Netto produksjon til Noreco fra feltene Lulita og Enoch var henholdsvis 325 og 100 fat oe per dag.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontaktperson:

Kjetil Bakken, Direktør for strategi og investorkontakt (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner