Produksjon februar 2011

Stavanger, 7. mars 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) produserte 11.025 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i februar 2011. Netto realisert pris var 101,7 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser.

 

Samlet produksjon fra de fire feltene i Siri-området i februar var omlag 16.100 fat oe per dag (6.025 fat oe netto til Noreco). Feltene har produsert med god regularitet etter oppgraderingen av gasskompressoren på Siri-plattformen i januar. Boring av injeksjonsbrønnen NB-4 på Nini Øst pågår. Norecos nettoproduksjon per felt: Siri 2.125, Nini Øst 2.000, Nini 1.275 og Cecilie 625 fat per dag.

 

Brage produserte rundt 26.500 fat oe per dag (3.225 netto) i februar. Boringen av brønn A-14 A (Arran), en kombinert utforskings- og produksjonsbrønn som startet i desember, pågår fortsatt.

 

Syd Arne produserte omlag 23.300 fat oe per dag (1.475 netto).

 

Netto produksjon til Noreco fra feltene Lulita og Enoch var henholdsvis 200 og 100 fat oe per dag.

 

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

 

Kontaktpersoner:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90)
Kjetil Bakken, investor relations manager (+47 91 889 889)

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner