Produksjon i januar

Stavanger, 5. februar 2010, Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR): Norecos olje- og gassproduksjon i januar 2010 var 7 050 fat oljeekvivalenter (oe) per dag. Netto realisert oljepris i januar var 69 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser.

Siri-feltet gjenopptok produksjonen 24. januar etter å ha vært nedstengt siden 31. august i fjor. Deretter ble satellittfeltet Nini startet opp i slutten av januar. Produksjonen steg raskt etter oppstart og de to feltene produserer for tiden rundt 20 000 fat per dag. Til sammenligning lå produksjonen på omlag 13 500 fat per dag før nedstengingen, inkludert Cecilie-feltet. Hovedgrunnene til den høye produksjonsnivået er to nye brønner på Nini-feltet og trykkoppbygging i reservoaret.

Produksjonsøkningen i Siri-området vil fortsette igjennom februar. De gjenværende brønnene på Nini vil bli koblet på, og både Cecilie og det nylig utbygde Nini Øst-feltet vil deretter bli faset inn.

Brage hadde god regularitet og produksjonen var ganske stabil på 35 300 fat oe per dag. Den neste produksjonsbrønnen er ferdigstilt og ventes å bli satt i produksjon i løpet av februar.

Syd Arne produserte 19 300 fat oe per dag, noe lavere enn i desember som følge av en tre-dagers stans for forberedelser til neste borekampanje. Boring av to nye produksjonsbrønner starter i februar.  

Lulita var nedstengt i januar. Produksjonen ble startet opp igjen 2. februar.

Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

 

Kontaktpersoner:

Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90)
Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 99 28 38 56)

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner