Produksjon i juni 2010

Stavanger, 8. juli 2010, Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR): Norecos olje- og gassproduksjon i juni 2010 var 11.825 fat oljeekvivalenter (oe) per dag. Netto realisert pris var 70,50 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser. For andre kvartal som helhet ble produksjonen 13.125 fat oe per dag, med en gjennomsnittlig realisert pris på 74,75 dollar per fat.

Total produksjon fra de fire feltene i Siri-området i juni var 13.875 fat oe per dag (5.150 fat oe netto til Noreco). Dette var påvirket av den planlagte vedlikeholdsstansen som tok fire dager. Etter utskifting av en komponent i en sentrifugalkompressor på Siri har gasshåndteringen blitt noe forbedret i form av mindre fakling og mer gass tilgjengelig for gassløft. En mer omfattende oppgradering av kompressoren er planlagt i fjerde kvartal. Produksjonsbrønnen SCB-1 på Siri-feltet er fortsatt stengt i påvente av reparasjon av en sikkerhetsventil. Produksjonsnivået på Siri-feltet ble dermed 3.975 fat per dag (2.000 netto). Nini Øst leverte 7.250 fat per dag (2.175 netto). Nini produserte 1.975 fat per dag (600 netto), mens Cecilie produserte 650 fat per dag i mars (400 netto).

Brage produserte 40.150 fat oe per dag (4.925 netto) med høy regularitet.

Syd Arne produksjonen var 20.600 fat per dag (1.350 netto). Dette er noe lavere enn forrige måned og skyldes hovedsakelig utsatte brønnintervensjoner under den pågående produksjonsboringen på feltet.

Netto produksjon til Noreco fra feltene Enoch og Lulita var henholdsvis 125 og 250 fat oe per dag.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Andre forhold relatert til andre kvartal 2010
Noreco er for tiden involvert i en letebrønn, Zidane-1, som ble påbegynt i juni og ventes å ta omlag tre måneder. Kostnader relatert til pågående leteboring blir aktivert i balansen. Selskapet var ikke involvert i andre letebrønner i kvartalet. Imidlertid ble en stor andel av selskapets seismikkinnsamling for året gjennomført i andre kvartal. Disse kostnadene klassifiseres som letekostnader i resultatregnskapet.

I juni innfridde selskapet et obligasjonslån (ALX01) på 100 millioner kroner, hvorav halvparten var eid innenfor konsernet.

Kontaktpersoner:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90)
Kjetil Bakken, investor relations manager (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner