Produksjon i november

Stavanger 7. desember 2009 Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Noreco`s produksjon i november 2009 var 6 250 fat oljeekvivalenter per dag. Produksjonen er fremdeles påvirket av nedstengningen av Siri-feltet i Danmark.
 
Feltene i Siri-området (Siri, Nini og Cecilie) har vært stanset siden 31 august. Operatøren DONG arbeider med å utarbeide en midlertidig løsning for å stabilisere vannbuffertanken, og forventer fortsatt å kunne starte opp produksjonen igjen i løpet av desember, avhengig av godkjennelser fra myndigheter og på værforholdene. Når en midlertidig løsning er etablert, starter arbeidet med å utarbeide en permanent løsning.
 
Nini Øst-utbygningen går som planlagt, og den tredje og siste brønnen bores for øyeblikket. Nini Øst er en tie-back utbygning til Siri, og produksjonen er forventet å starte kort tid etter at Siri-feltet er tilbake i produksjon. 
 
Noreco har gjennom sine forsikringsordninger dekning for bl.a. produksjonstap for en periode utover 60 dager og begrenset oppad til 12 måneder. Gitt at det er funnet å være dekning under forsikringen, så vil Noreco for enhver periode som resulterer i produksjonstap i mer enn 60 dager motta en forsikringsutbetaling på USD 50 per fat råolje som ikke ble produsert. Videre vil også kostnader forbundet med tiltak for å begrense skadeomfanget av produksjonstapet, slik som midlertidige/foreløpige tiltak for å gjennoppta produksjonen være dekket av forsikringen. Forsikringskravet er under gjennomgåelse av takstmann. Selv om Noreco mener at det er dekning i forsikringen, er det på det nåærende tidspunkt for tidlig å trekke noen endelig konklusjoner før undersøkelsene om årsaken til skaden har blitt ferdigstilt.
 
Produksjonen på Brage var høy og stabil i november med en gjennomsnittlig bruttoproduksjon  på 36 400 fat oljeekvivalenter per dag. Brage Bowmore-brønnen er fremdeles den viktigste produksjonsbrønnen på Brage, og har fortsatt god ytelse med lav vannproduksjon og lavt gass-olje forhold. Boringen av den neste produksjonsbrønnen på Brage er i gang, og er forventet å ferdigstilles i 2. kv 2010.
 
Syd Arne-feltet produserte 22 000 fat oljeekvivalenter per dag brutto i november. Dette er en liten nedgang fra oktober, hovedsakelig på grunn av brønnoverhaling. Boringen av to nye tilleggsbrønner er forventet å starte i 1. kv 2010, og begge brønnene er forventet å settes i produksjon i 3. kv 2010.
 
Lulita-feltet var fortstatt nedstengt i november. Grunnet pågående utbedringer av en gasskompressor på Harald-platformen, er gjenopptakelse av produksjonen på Lulita forventet i løpet av første kvartal 2010.
 
Netto oppnådd pris var 71 dollar per fat i oktober justert for Norecos oljesalgsopsjoner på 50 og 75 dollar per fat i tillegg til justeringer for verdi av lager, NGL- og gasspriser.
 
Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.
 
Kontakter:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90)
Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 99 28 38 56)
 
 

Abonner