Produksjon i september

Stavanger 7. oktober 2009, Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Norecos produksjon i september 2009 var 6625 fat oljeekvivalenter per dag, og produksjonen i tredje kvartal var 9725 fat olje per dag. Produksjonen er forventet å øke betydelig i fjerde kvartal når nye brønner startes opp på Nini og Brage, det nye feltet Nini Øst settes i produksjon, og feltene i Siriområdet og Lulita feltet gjennopptar produksjonen.
 
På Brage har produksjonen vært høy i september, hovedsaklig grunnet god respons fra trykkstøtten i A-28 Bowmore produksjonsbrønnen og høy gas eksport. Produksjonen fra feltet har vært mer enn 38 000 fat ojleekvivalenter per dag i gjennomsnitt i september, en økning på 28% fra august. Boringen av en ny produksjonsbrønn fra Fensfjordformasjonen er fullført, og brønnen blir nå komplettert og vil starte produksjon i oktober. Enoch-feltet har produsert mer enn forventet i september på grunn av meget god produksjonsregularitet.
 
Syd Arne-feltet har produsert som forventet i september, etter en vellykket gjennomføring av ytterligere brønnoverhalingsoperasjoner. Gjennomsnittlig produksjonsrate i september var ca  22 500 fat oljeekvivalenter per dag.
Lulita-feltet var nedstengt i september som en følge av planlagt vedlikeholdsarbeid på Harald-feltet. Lulita er forventet å være tilbake i produksjon i midten av oktober.
 
Nini Øst-feltet er planlagt å starte produksjon i 4. kvartal 2009, og den første av to planlagte produksjonsbrønner blir for tiden boret, og vil ferdigstilles i oktober.
 
Produksjonen fra feltene I Siri området (Siri, Nini, Cecilie) har vært nedstengt i september grunnet nedstengingen av Siri-platformen. Platformen ble stengt ned 31 august etter at en rutineundersøkelse avdekket sprekker i stålplater på en subsea vannbuffertank som er forbundet med lagringstanken på feltet. Det har ikke blitt registrert noen utslipp av olje eller annen forurensing som en følge av sprekkene. Gjennom omfattende inspeksjoner og analyser av Siri installasjonen har man fått en god forståelse for årsaken og virkningene av sprekkene. Basert på denne forståelsen har man utarbeidt en plan for å gjennoppta produksjonen fra Siri, Nini og Cecilie feltene. Planen innebærer støtte fra en jack up rig for en begrenset periode samt fabrikasjon og installasjon av utstyr på Siri. Noreco forventer at produksjonen gjennopptas i første halvdel av november. Tidspunktet er hovedsaklig avhengig av operasjonell risiko forbundet med fabrikasjon og installasjon av tilleggsutstyr på Siri og værforhold.
 
I perioden før nedstengingen  produserte Siri-feltet ca 10 000 fat per dag brutto, mens total produksjon over Siri platformen var i størrelsesorden 13 500 fat per dag gross. Nedstengningen er ikke forventet å ha noen negativ innvirking på feltenes reservoarer, og Noreco forventer at initiell produksjon fra feltene i Siri området etter produksjonsstart vil være lik eller høyere enn ratene før feltene ble stengt ned.
 
Noreco har gjennom sine forsikringsordninger dekning for bl.a. produksjonstap for en periode utover 60 dager og begrensed oppad til 12 måneder. Derfor, gitt at det er funnet å være dekning under forsikringen, vil Noreco for enhver periode som resulterer i produksjonstap i mer enn 60 dager motta en forsikringsutbetaling på USD 50 per fat råolje som ikke ble produsert. I tillegg til produksjonstap dekkes også kostnader forbundet med tiltak for å begrense skadeomfanget av produksjonstapet, slik som midlertidige/foreløpige tiltak for å gjennoppta produksjonen. Forsikringskrav er under gjennomgåelse av takstmann. Selv om Noreco mener at det er dekning i forsikringen, er det på det nåværende tidspunkt for tidlig å trekke noen endelig konklusjoner før undersøkelsene om årsaken til skaden har blitt ferdigstilt.
 
Som en konsekvens av den midlertidige nedstengningen på Siri vil Noreco som tidligere meldt redusere produksjonsguidingen for 2009. En endring vil bli gjort når eksakt tidspunkt for oppstart av Siri-feltet er klart.
 
Netto oppnådd pris var 61 dollar per fat i september og 64 dollar per fat i 3. kvartal justert for Norecos oljesalgsopsjoner på 50 og 75 dollar per fat i tillegg til justeringer for verdi av lager, NGL- og gasspriser. Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.
 
Kontakt:
Scott Kerr ,administrerende direktør (+47 99 28 38 90)
Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 99 28 38 56)
Jan Nagell, finansdirektør (+47 99 49 72 71)
 

Abonner