Produksjon juni 2011

Stavanger, 5. juli 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) produserte 8.125 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i juni 2011. Netto realisert pris var 104 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser.

Samlet produksjon fra de fire feltene i Siri-området i juni var omlag 9.600 fat oe per dag (3.375 fat oe netto til Noreco). Produksjonen var nedstengt i 12 dager som følge av planlagt vedlikehold. Norecos nettoproduksjon per felt: Siri 900, Nini Øst 1.500, Nini 700 og Cecilie 275 fat per dag.

Brage produserte i gjennomsnitt nær 25.000 fat oe per dag (2.950 netto) i juni. Noreco inngikk i mai avtale om salg av sin andel i Brage-feltet.

Syd Arne produserte nær 22.000 fat oe per dag (1.425 netto).

Netto produksjon til Noreco fra feltene Lulita og Enoch var henholdsvis 325 og 50 fat oe per dag.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontaktperson:
Kjetil Bakken, Direktør for strategi og investorkontakt (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner