Produksjon juni 2013

Stavanger, 5. juli 2013: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 3 538 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i juni 2013, og netto realisert pris var 102,5 dollar per fat oe justert for lagerverdier. Gjennomsnittlig produksjon for andre kvartal ble 4 561 fat oe per dag til en netto realisert pris på 101,8 dollar per fat oe.

Produksjon per felt, juni 2013 (fat oe per dag):

Nini Øst – 1 687

Huntington – 1 444

Cecilie – 169

Oselvar – 0

Nini – 238

Lulita – 0

Enoch – 0

Som meldt 24. juni 2013 tar ferdigstillelsen av gasseksportsystemet på Huntington-feltet lengre tid enn tidligere antatt grunnet systemrelaterte utfordringer. Operatøren arbeider kontinuerlig med å ferdigstille gassanlegget og øke produksjonen til full kapasitet.

Nini, Nini East og Cecilie har vært nedstengt totalt 10 dager i juni for planlagt vedlikehold og installeringsarbeid på Siri-plattformen. Utover dette har feltene produsert som forventet. Lulita-feltet var nedstengt gjennom måneden for fjerning av voks fra oljerørledningen og reparasjon av en ventil i gasseksportrørledningen fra Harald. Operatøren forventer oppstart om kort tid.

Oselvar var nedstengt hele juni på grunn av planlagt vedlikehold på Ekofisk og Ula. Operatøren forventer nå oppstart av feltet i midten av juli grunnet forsinkelser på Ula.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.


Kontakt: 
John Bogen, Direktør for drift og HMS.  Tlf.: +47 992 83 879

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner