Produksjon mai 2008

Stavanger, 4. juni 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR), Norecos olje, gass og NGL produksjon for mai 2008 var 11 300 fat oljeekvivalenter per dag.  Gjennomsnittlig oppnådd pris for måneden var 121 dollar per fat oljeekvivalenter etter kostnader knyttet til salgsopsjoner.
 
Den daglige produksjonen på 11 300 fat inkluderer ingen volumer fra Norecos nylige oppkjøp av Talisman Oil Denmark Limited som er forventet å bli formelt gjennomført i denne måneden.  
 
Produksjonen i mai var sterk fra selskapets sju produserende felt. På Siri-feltet i Danmark var bruttoproduksjonen i mai ca 12 500 fat per dag. Noreco har i dag 20% eierandel i Siri, og vil ha 50% etter gjennomføringen av oppkjøpet nevnt ovenfor. Den første av to produksjonsbrønner på Siri i år startet produksjon i mai, og den andre blir boret nå.  
 
Produksjonen for de første fem månedene av året er over plan. Noreco vil vurdere produksjonsnivået i sommer, hvor det er planlagte vedlikeholdsstander på noen av feltene, før en eventuell endring av guiding på produksjon for 2008 blir gjort.
 
Oljeprisen er fortsatt sterk, og gjennomsnittsprisen per fat oppnådd for måneden var 121 dollar.
 
Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser. Den angitte prisen per fat er per fat oljeekvivalenter og etter kostnader forbundet med salgsopsjoner.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner