Produksjon mai 2012

Stavanger, 5. juni 2012: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 4.046 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i mai 2012. Netto realisert pris i mai var 87 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier, NGL- og gasspriser.

Produksjon per felt, mai 2012 (fat oe per dag):
Nini Øst - 1.913
Oselvar - 1.425
Lulita - 281
Nini - 244
Cecilie - 183
Enoch - 0

Det ble gjennomført en planlagt vedlikeholdsstans på Siri-plattformen i mai, som medførte en uke nedstengt produksjon fra Nini Øst, Nini og Cecilie. Produksjonen fra Nini og Cecilie var nedstengt i ytterligere 11 dager grunnet problem med en kompressor. Feltene produserer nå som normalt.

Netto realisert pris i mai er beregnet til 87 dollar per fat. Dette inkluderer en negativ verdijustering av oljelager grunnet fallende oljepris i perioden, som utgjør omlag 17 dollar per fat. Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner