Team Tveter fulle av forhåpninger

Ankesaken hvor den blinde musikklæreren Nina Tveter hevder å være urettmessig forbigått i en ansettelsessak ved Vinstra videregående skole, ble i dag avsluttet i Eidsivating lagmannsrett i Lillehammer. Nina Tveter og hennes støttespillere er positive til utfallet av saken.

Mandag 23. april startet ankesaken mot Oppland fylkeskommune. Dette er første gangen at en lagmannsrett i Norge skal behandle diskriminering av en funksjonshemmet arbeidstaker. I seks dager har man fått høre karaktervitner og sakkyndige vitner fra begge parter. I dag oppsummerte advokatene fra begge sider og det råder en positiv stemning i Tveter-leiren.

- Dagen i dag vært positiv. Våre advokater hadde de beste prosedyrene, derfor har jeg stor tro på at utfallet av saken kan bli i vår favør, sier en sliten, men fornøyd Nina Tveter.

Dette er saken
Nina Tveter søkte på stillinger som musikklærer, både vikariat og fast stilling, årene 2004 og 2005 ved Vinstra videregående skole. Hun ble ikke innstilt til noen av stillingene. Etter gjentatte forespørsler om begrunnelse for forbigåelsen mottok hun et brev i september 2005 der forbigåelsen ble begrunnet i de praktiske problemene med å være blind lærer. Arbeidsgiveren, Oppland fylkeskommune, har siden endret denne begrunnelsen til å hevde at det er Nina Tveters personlige egenskaper som er årsaken til forbigåelsen.

Saken har stor prinsipiell betydning og derfor har Norges Blindeforbund gått inn som hjelpeintervenient.

- Motpartens advokat prøvde i dag å bagatellisere brevet hvor de diskriminerende argumentene kom fram. Han hevdet at arbeidsgiver må kunne ”ha litt slingringsmonn” i sine begrunnelser for hvorfor de ikke vil ikke ansette folk. Men funksjonshemmede kan ikke bli omtalt slik. Det i seg selv er jo diskriminerende, sier sier Unn Ljøner Hagen fra Blindeforbundet.

- Det er en kjempeviktig sak for oss. Vi er overbevist om at det dreier seg om diskriminering, og vi har godt håp om å nå fram med vår anke sier, Ljøner Hagen.


Dommeren kunne ikke si noe om når dommen foreligger. Rettens formann har vært
Vegard Sunde.


les mer om diskrimineringssaken på www.blindeforbundet.no

Om oss

Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er viktige krav.

Multimedia

Multimedia