Administrende direktør fratrer i Skogeierforbundet

Ivar Korsbakken vil gå av som administrerende direktør i Norges Skogeierforbund i løpet av kort tid. Han vil fortsette som spesialrådgiver i Skogeierforbundet.

Bakgrunnen for denne endringen er den prosessen Skogeiersamvirket har vært gjennom etter Union-saken. For å gjenskape full enighet i organisasjonen er det satt i verk en rekke tiltak, blant annet utarbeidelse av et næringspolitisk program. I tillegg har et utvalg evaluert organisasjonen, og vil foreslå nye vedtekter i en innstilling som snart foreligger. Utvalget har også sett på Skogeierforbundets arbeidsoppgaver, organisering og hvordan arbeidsformen sammen med de åtte skogeierandelslagene bør være for å få mest mulig ut av organisasjonen. Styret og administrerende direktør er blitt enige om at det vil være best for organisasjonen å stille med blanke ark, og åpne for en ny daglig leder i Skogeierforbundet. ”Det er også en kjent sak at det indre klimaet i Skogeiersamvirket ikke har vært det beste de senere måneder, og Korsbakkens fratreden må også sees i lys av dette. Nå er det viktig at vi skaper en plattform for felles innsats. Vi er blitt enige om at det vil være det beste for Skogeiersamvirket med en endring i ledelsen av NSF. Ivar Korsbakken har gjennom de årene han har vært administrende direktør lagt ned en betydelig innsats for NSF og vi er glade for å kunne trekke veksler på hans kompetanse videre”, sier styreleder i NSF Helge Evju i en kommentar. Evju opplyser at stillingen som ny administrativ leder i Norges Skogeierforbund vil bli utlyst i løpet av noen uker. Kontaktpersoner: Styreleder Helge Evju Mobil: 958 87 416 Kommunikasjonsdirektør Elin Kleven Mobil: 957 55 454

Om oss

Norges Skogeierforbund er sentral overbygning for syv skogeierandelslag, 342 lokale skogeierlag og vel 38.000 skogeier over hele landet. Samlet står vi for ca. 80 prosent av skogproduksjonen i Norge og har betydelige eierandeler i norsk og internasjonal skogindustri. Skogeierforbundets hovedoppgaver er næringspolitikk, samfunnskontakt og politisk påvirkning av rammebetingelsene for skog og trenæringen. Vårt påvirkningsarbeid er basert på nettverkssamarbeid, allianser og konstruktiv dialog med myndighetene. Vi arbeider for økt verdiskaping, privat eiendomsrett og aksept for langsiktig og økonomisk forvaltning av naturen. Salg av tømmer utgjør hovedinntekten fra skogen for de fleste medlemmene. De syv skogeierandelslagene kjøper medlemmenes tømmer som de videreselger til sagbruk og treforedlingsindustri. Inntektene fra salg av jakt, fiske og hytteutleie er imidlertid sterkt økende. Skogeierandelslagene eier og driver flere selskaper som selger slike utmarksprodukter på vegne av medlemmene. Skogeiersamvirket arbeider aktivt for å øke verdiskapningen i skogbruket, både gjennom direkte eierskap i en rekke sagbruk, treforedling (Norske Skog) og tremekanisk industri (Moelven) og gjennom deltagelse i mange utviklingsprosjekter. Målet for dette arbeidet er både å sikre full avsetning for tømmeret og å øke foredlingsgraden for tømmeret. De senere årene har skogeiersamvirket økt sin satsing på både bioenergi og utmarksnæring. Skogeiersamvirket har i dag en bokført egenkapital på 1,8 millarder kroner, hvorav det vesentlige er knyttet til aksjer i Norske Skog og Moelven. Det er skogeierlagene som eier denne kapitalen. Som ellers i landbrukssamvirket er opprinnelsen til skogeiersamvirket at medlemmene var nødt til å organisere seg for å oppnå tilfredsstillende priser på tømmeret. Oppnådd pris på tømmeret er i dag like viktig som før, men skogeierforeningene og Norges Skogeierforbund satser i dag store ressurser på næringspolitikk og forholdet til storsamfunnet. Skogeiersamvirket har gjennom Levende Skog laget et opplegg for miljøtilpasset skogbruk basert på standarder som er utarbeidet i samarbeid med miljøorganisasjonene.

Abonner

Multimedia

Multimedia