Statsbudsjettet viderefører satsingen på skog

Bevilgningene til verdiskapingstiltak i skogbruket foreslås i statsbudsjettet for 2009 økt fra 39 mill. kroner til 50 mill.kroner. I tillegg satses det 30 mill. kroner på forskning på bioenergi. - Dette viser at landbruks- og matminister Lars Peder Brekk viderefører forgjengerens positive satsing på skog, sier adm. direktør Gudbrand Kvaal i Norges Skogeierforbund.

Innenfor bevilgningen til verdiskapingstiltak er det avsatt 19 mill. kroner til fornybar energi, skogplanting og skogkultur. Dette kommer i tillegg til de midlene som er avsatt over Landbrukets Utbyggingsfond (LUF) til disse formålene.

- Dette er positivt og støtter opp under skogeiersamvirkets aktivitetskampanje "Tid for skog". I tillegg er det spennende at departementet i 2009 vil gå inn med støtte til produksjon av skogsflis, sier Kvaal.

- I Skogeierforbundet er vi selvsagt svært fornøyd med satsingen på bioenergi på Landbruks- og matdepartementets budsjett. Med tanke på betydningen bruken av trematerialer har for den fremtidige verdiskapingen i næringen, synes vi imidlertid det er underlig og beklagelig at dette delvis skjer på bekostning av satsingen på Treprogrammet med 8 mill. kroner, sier Kvaal.

Om oss

Norges Skogeierforbund er sentral overbygning for syv skogeierandelslag, 342 lokale skogeierlag og vel 38.000 skogeier over hele landet. Samlet står vi for ca. 80 prosent av skogproduksjonen i Norge og har betydelige eierandeler i norsk og internasjonal skogindustri. Skogeierforbundets hovedoppgaver er næringspolitikk, samfunnskontakt og politisk påvirkning av rammebetingelsene for skog og trenæringen. Vårt påvirkningsarbeid er basert på nettverkssamarbeid, allianser og konstruktiv dialog med myndighetene. Vi arbeider for økt verdiskaping, privat eiendomsrett og aksept for langsiktig og økonomisk forvaltning av naturen. Salg av tømmer utgjør hovedinntekten fra skogen for de fleste medlemmene. De syv skogeierandelslagene kjøper medlemmenes tømmer som de videreselger til sagbruk og treforedlingsindustri. Inntektene fra salg av jakt, fiske og hytteutleie er imidlertid sterkt økende. Skogeierandelslagene eier og driver flere selskaper som selger slike utmarksprodukter på vegne av medlemmene. Skogeiersamvirket arbeider aktivt for å øke verdiskapningen i skogbruket, både gjennom direkte eierskap i en rekke sagbruk, treforedling (Norske Skog) og tremekanisk industri (Moelven) og gjennom deltagelse i mange utviklingsprosjekter. Målet for dette arbeidet er både å sikre full avsetning for tømmeret og å øke foredlingsgraden for tømmeret. De senere årene har skogeiersamvirket økt sin satsing på både bioenergi og utmarksnæring. Skogeiersamvirket har i dag en bokført egenkapital på 1,8 millarder kroner, hvorav det vesentlige er knyttet til aksjer i Norske Skog og Moelven. Det er skogeierlagene som eier denne kapitalen. Som ellers i landbrukssamvirket er opprinnelsen til skogeiersamvirket at medlemmene var nødt til å organisere seg for å oppnå tilfredsstillende priser på tømmeret. Oppnådd pris på tømmeret er i dag like viktig som før, men skogeierforeningene og Norges Skogeierforbund satser i dag store ressurser på næringspolitikk og forholdet til storsamfunnet. Skogeiersamvirket har gjennom Levende Skog laget et opplegg for miljøtilpasset skogbruk basert på standarder som er utarbeidet i samarbeid med miljøorganisasjonene.