Tomtefestelovens § 37 er grunnlovsstridig

Høyesterett avsa i dag dom i tre saker vedrørende Tomtefeste­lovens grunnlovsmessighet. En sak gjaldt tomtefestelovens § 37 om vederlagets størrelse ved innløsning av festetomt. Høyesterett avgjorde at bestemmelsen om at innløsning skal skje til max. 40% av tomteverdien, strider mot Grunnlovens § 105.

- Norges Skogeierforbund mener Høyesterett har skåret gjennom denne saken på en klok måte. Vi forutsetter nå at regjeringen og Stortinget snarlig vil foreta de nødvendige opprydninger, slik at tomtefeste-lovgivningen på dette punktet blir i samsvar med Høyesteretts dom, sier adm. direktør Gudbrand Kvaal i Skogeierforbundet.

Skogeierforbundet er imidlertid skuffet over at bortfester-siden tapte i de to øvrige sakene som vedrørte Tomtefestelovens §33. Begge disse sakene gjaldt spørsmålet om forlengelse av festekontrakt på uendrede vilkår.

- Denne delen av dommen innebærer en overføring av store verdier fra Bygde-Norge til sentrale strøk. Vi vil nå gå gjennom dommen, og studere Høyesteretts begrunnelse nøye, sier Kvaal.For nærmere informasjon:

Adm. dir. Gudbrand Kvaal, tlf. 23 00 07 50/909 27 649
Nær.pol. dir. Ellen Alfsen, tlf. 23 00 07 50/909 31 965

Om oss

Norges Skogeierforbund er sentral overbygning for syv skogeierandelslag, 342 lokale skogeierlag og vel 38.000 skogeier over hele landet. Samlet står vi for ca. 80 prosent av skogproduksjonen i Norge og har betydelige eierandeler i norsk og internasjonal skogindustri. Skogeierforbundets hovedoppgaver er næringspolitikk, samfunnskontakt og politisk påvirkning av rammebetingelsene for skog og trenæringen. Vårt påvirkningsarbeid er basert på nettverkssamarbeid, allianser og konstruktiv dialog med myndighetene. Vi arbeider for økt verdiskaping, privat eiendomsrett og aksept for langsiktig og økonomisk forvaltning av naturen. Salg av tømmer utgjør hovedinntekten fra skogen for de fleste medlemmene. De syv skogeierandelslagene kjøper medlemmenes tømmer som de videreselger til sagbruk og treforedlingsindustri. Inntektene fra salg av jakt, fiske og hytteutleie er imidlertid sterkt økende. Skogeierandelslagene eier og driver flere selskaper som selger slike utmarksprodukter på vegne av medlemmene. Skogeiersamvirket arbeider aktivt for å øke verdiskapningen i skogbruket, både gjennom direkte eierskap i en rekke sagbruk, treforedling (Norske Skog) og tremekanisk industri (Moelven) og gjennom deltagelse i mange utviklingsprosjekter. Målet for dette arbeidet er både å sikre full avsetning for tømmeret og å øke foredlingsgraden for tømmeret. De senere årene har skogeiersamvirket økt sin satsing på både bioenergi og utmarksnæring. Skogeiersamvirket har i dag en bokført egenkapital på 1,8 millarder kroner, hvorav det vesentlige er knyttet til aksjer i Norske Skog og Moelven. Det er skogeierlagene som eier denne kapitalen. Som ellers i landbrukssamvirket er opprinnelsen til skogeiersamvirket at medlemmene var nødt til å organisere seg for å oppnå tilfredsstillende priser på tømmeret. Oppnådd pris på tømmeret er i dag like viktig som før, men skogeierforeningene og Norges Skogeierforbund satser i dag store ressurser på næringspolitikk og forholdet til storsamfunnet. Skogeiersamvirket har gjennom Levende Skog laget et opplegg for miljøtilpasset skogbruk basert på standarder som er utarbeidet i samarbeid med miljøorganisasjonene.