Bevaringsverdige fjørferaser kartlegges


Bevaringsverdige fjørferaser kartlegges

Ås, 9. februar 2007
Genressurssenteret minner om at alle som har fjørfe på hobbybasis plikter å registrere seg. Dette er en del av beredskapsarbeidet knyttet til fugleinfluensaen.
Mattilsynet har innført nye restriksjonene på utedrift, og alle hobbybrukere plikter å registrere seg i Mattilsynets elektroniske husdyrregister.
Praktisk om registreringen
Registreringen gjøres elektronisk i Mattilsynets husdyrregister. Det er også mulig å registrere sitt fjørfehold ved å ringe det lokale Mattilsynet, i kontortiden, på telefonnummer 06040.
Ved registrering i Mattilsynets husdyrregister deles fjørfeet inn i etter art. For andefugl, hønsefugl og kalkuner er det videre gruppert i truede og ikke-truede raser.
Glade for den nye ordningen
Ved Norsk genressurssenter er de svært fornøyde med at Mattilsynet, i registreringen av hobbyfjørfemiljøet, har inkludert aspektet med nasjonale og truede fjørferaser.
- Dersom det blir behov for å sette inn strengere tiltak mot fugleinfluensa i Norge, vil en slik oversikt over hvilke besetninger som har truede nasjonale fjørferaser være av stor verdi. Når man vet hvor disse rasene befinner seg, er det lettere å sette inn spesialtiltak hos disse besetningene, sier Nina Hovden Sæther, rådgiver ved Norsk genressurssenter.
Et oppdatert husdyrregister hos Mattilsynet gjør det mulig å gi skreddersydd informasjon til besetninger med bevaringsverdige fjørferaser. Men Mattilsynet kan ikke garantere særbehandling dersom en dramatisk situasjon oppstår, som for eksempel ved påvist fugleinfluensasmitte i Norge. Hvilke tiltak som da vil settes inn må vurderes i det enkelte tilfellet.
Krav om fysisk skille mellom tam- og villfugl
I fjor var det forbud mot å ha fjørfe og andre fugler i fangenskap ute. Dette gjelder ikke lenger. I år er kravet i stedet at det skal være et fysisk skille, som for eksempel et gjerde med nettingtak over utegården. Dette skal sikre at tamfugl og villfugl ikke kommer i direkte kontakt med hverandre. Åpningene i nettet må ikke være større enn ti ganger ti centimeter, og de nye bestemmelsene gjelder for alle fjørfeholdere sør for Nordland.
Mer informasjon
· Norsk Genressurssenters hjemmeside: www.genressurser.no
· Mattilsynets husdyrregister
Kontaktperson
Nina Hovden Sæther, rådgiver
Tlf: 64 94 90 55
E-post: nina.sather@skogoglandskap.no
Anita Solberg, informasjonsrådgiver
Tlf: 64 94 97 56, Mob: 957 44 505
E-post: anita.solberg@skogoglandskap.no
Om Norsk genressurserssenter
Norsk genressurssenter er opprettet for å sikre en effektiv og bærekraftig forvaltning av nasjonale genressurser i husdyr, planter og skogtrær. Senteret er en del av Norsk institutt for skog og landskap. Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt under Landbruks- og matdepartementet. Instituttet gir næringslivet, myndighetene og allmennheten kunnskap for miljø og verdiskapning gjennom forskning og ressurskartlegging av naturgrunnlaget.
Skog og landskap har ca 220 ansatte, er lokalisert med hovedkontor på Ås, og regionkontorer i Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge. Skog og landskap ble etablert 1. juli 2006 etter sammenslåing av Skogforsk, NIJOS og opprettelse av Norsk genressurssenter. Les mer om Skog og landskap på: www.skogoglandskap.no
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no

Abonner