Dobbelt så mye skog i Oppland på 80 år


En ny oversikt fra Norsk institutt for skog og landskap viser at det er dobbelt så mye skog i Oppland i dag som for 80 år siden. Denne utviklingen gjelder for alle treslag.
For lauvtrær er økningen relativt større enn for de andre treslagene, siden volumet lå ganske lavt i begynnelsen av århundret. Det er nær en tredobling av det stående volumet for lauvtrær i denne perioden. Gran er likevel det dominerende treslaget i Oppland og utgjør mer enn 65 % av det stående volumet i skogen.

Siden 1925 har Landsskogtakseringen utført omfattende registreringer av skogens utvikling i Oppland.

Gladmelding om det biologiske mangfoldet
Registreringene viser blant annet at antall trær med diameter større enn 30 cm i brysthøyde (1,3 meter over bakken), har hatt en jevn og betydelig økning for alle treslag siden registreringene startet. Vi vet at treets diameter har betydning for insekter og sopper, og at det er særlig grove trær som er viktige. Denne utviklingen kan derfor sees på som en gladmelding for det biologiske mangfoldet.

Vokser mer enn det hogges
Tilveksten i skogen i Oppland er på ca 2,4 mill m3 uten bark på produktive skogareal. Den årlige avgangen som inkluderer hogst og naturlig avgang er på ca 1,4 mill m3 uten bark på det samme arealet. Dette fører til en årlig økning av mengde skog i Oppland. Beregninger viser at andelen skog i hogstklasse 5, hogstmoden skog, utgjør nesten 35 % av det totale skogarealet.

Statistikk over skogforhold og skogressurser i Oppland
Den nye oversikten over skogtilstanden i Oppland er et resultat av 5 års registreringsarbeid. I perioden 2000-2004 har personer fra Skog og landskap (tidligere NIJOS) vært i alle fylkets kommuner og gjennomført stikkprøveregistreringer i skogen. Resultatene forteller om volum og tilvekst i skogen, treslags­fordeling, markas evne til å produsere trevirke, skogens utviklingstrinn, vegetasjon, hva slags skogbehandling som er utført, driftstekniske forhold m.v.

Mer informasjon om skogen i Oppland finnes i publikasjonen ”Statistikk over skogforhold og -ressurser i Oppland. Landsskogtakseringen 2000-2004”. I publikasjonen er det bl.a. beregnet to ulike langsiktige avvirkningsprognoser. Disse viser hvor mye tømmer som vil bli tilgjengelig i framtida, under bestemte forutsetninger.

Statistikk over skogforhold og –ressurser i Oppland. Landsskogtakseringen 2000-2004
Kontaktpersoner: Kåre Hobbelstad 64 94 97 70 (kare.hobbelstad@skogoglandskap.no)
Anette Ludahl 64 94 90 97 (anette.ludahl@skogoglandskap.no)

Om Landsskogtakseringen
· I snart 100 år har den norske Landsskogtakseringen samlet kunnskap om skogens vekst og utvikling.
· Landsskogtakseringen er en nasjonal stikkprøveregistrering av norsk skog og utmark.
· Målingen foregår i prøveflater over hele landet. Flatene måles hvert femte år. Gjennom Landsskogtakseringen registrerer Skog og landskap blant annet skogtype, biologisk mangfold, terrengforhold, vegetasjon og opplysninger om det enkelte tre.
· På begynnelsen av 1900-tallet ble knappheten på skog svært synlig. Agnar Barths publikasjon’’ Norges skoger med stormskridt mot undergangen’’ (1916) skapte bekymring hos norske myndigheter. Dette førte til at Landsskogtakseringen ble opprettet.
· I 1919 startet arbeidet med den første landsomfattende skogregistrering i Norge.
· Våren 2005 startet den 9. Landsskogtakseringen, som vil pågå i fem år fremover.
· Norge har verdens eldste Landsskogtaksering, og et solid grunnlag for å vurdere utviklingen i de norske skogene.
Om Skog og landskap
Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) er et nasjonalt institutt, som ligger under Landbruks- og matdepartementet. Instituttet forsker og framskaffer informasjon om skog, jord, utmark og landskap i Norge. Videre formidler instituttet kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene.
Hovedkontoret til Skog og landskap ligger i Ås i Akershus. Instituttet har også regionkontorer i Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge. Instituttet har til sammen 220 ansatte.
Instituttet ble opprettet etter en sammenslåing av Skogforsk og NIJOS 1.juli 2006. Samtidig ble Norsk genressurssenter opprettet som en del av det nye instituttet.
For mer info se: www.skogoglandskap.no
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=381288&fn=wkr0001.pdf

Abonner

Dokumenter og linker