En fordobling av gammelskog i Buskerud de siste 50 åra.


En fordobling av gammelskog i Buskerud de siste 50 åra.
En ny oversikt fra Norsk institutt for skog og landskap viser at arealet med skog over 120 år er fordoblet de siste 50 år. Mengden hogstmoden skog har økt jevnt i fylket siden begynnelsen av 1960-tallet. Årlig tilvekst er nå på 2,2 millioner kubikkmeter tømmer. Til sammenlikning blir ca. 1 million kubikkmeter hvert år enten hogd eller dør som følge av naturlige årsaker.

Siden 1926 har Landsskogtakseringen registrert hvordan skogens utvikling har vært i Buskerud.

Historisk mye gammel skog i Buskerud
Arealet med gammel skog, eldre enn 120 år, har nærmest doblet seg i Buskerud på 50 år. Andelen skog eldre enn 120 år utgjør i dag 18,7 % av det produktive skogarealet. Da er ikke areal som er vernet tatt med i beregningene.
Lauvet spruter opp

Antall lauvtrær i små dimensjoner har økt kraftig i Buskerud de siste tiårene. Det er nå flere lauvtrær enn grantrær i de minste dimensjonene for første gang siden registreringene startet på 20-tallet. Mens antallet grantrær under 20 cm i brysthøyde ligger på rundt 220 millioner trær, er antall lauvtrær nå oppe i 236 millioner trær.
Statistikk over skogforhold og skogressurser i Buskerud
Den nye oversikten over skogtilstanden i Buskerud er et resultat av 5 års registreringsarbeid. I perioden 2000-2004 har personer fra Skog og landskap (tidligere NIJOS) vært i alle fylkets kommuner og gjennomført stikkprøveregistreringer i skogen. Resultatene forteller om volum og tilvekst i skogen, treslags­fordeling, markas evne til å produsere trevirke, skogens utviklingstrinn, vegetasjon, hva slags skogbehandling som er utført, driftstekniske forhold m.v.
Mer informasjon om skogen i Buskerud finnes i publikasjonen ”Statistikk over skogforhold og -ressurser i Buskerud. Landsskogtakseringen 2000-2004”. I publikasjonen er det bl.a.beregnet to ulike langsiktige avvirkningsprognoser. Disse viser hvor mye tømmer som vil bli tilgjengelig i framtida, under bestemte forutsetninger.
Om Landsskogtakseringen
· I snart 100 år har den norske Landsskogtakseringen samlet kunnskap om skogens vekst og utvikling.
· Landsskogtakseringen er en nasjonal stikkprøveregistrering av norsk skog og utmark.
· Målingen foregår i prøveflater over hele landet. Flatene måles hvert femte år. Gjennom Landsskogtakseringen registrerer Skog og landskap blant annet skogtype, biologisk mangfold, terrengforhold, vegetasjon og opplysninger om det enkelte tre.
· På begynnelsen av 1900-tallet ble knappheten på skog svært synlig. Agnar Barths publikasjon’’ Norges skoger med stormskridt mot undergangen’’ (1916) skapte bekymring hos norske myndigheter. Dette første til at Landsskogtakseringen ble opprettet.
· I 1919 startet arbeidet med den første landsomfattende skogregistrering i Norge.
· Våren 2005 startet den 9. Landsskogtakseringen, som vil pågå i fem år fremover.
· Norge har verdens eldste Landsskogtaksering, og et solid grunnlag for å vurdere utviklingen i de norske skogene.
Om Skog og landskap
Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) er et nasjonalt institutt, som ligger under Landbruks- og matdepartementet. Instituttet forsker og framskaffer informasjon om skog, jord, utmark og landskap i Norge. Videre formidler instituttet kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene.
Hovedkontoret til Skog og landskap ligger i Ås i Akershus. Instituttet har også regionkontorer i Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge. Instituttet har tilsammen 220 ansatte.
Instituttet ble opprettet etter en sammenslåing av Skogforsk og NIJOS 1.juli 2006. Samtidig ble Norsk genressurssenter opprettet som en del av det nye instituttet.
For mer info se: www.skogoglandskap.no------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=397865&fn=wkr0001.pdf Statistikk over skogforhold og -ressurser i Buskerud

Dokumenter og linker