Fremmed barkbilleart i importtømmer


Fremmed barkbilleart i importtømmer
Ås, 26. februar 2007
Tømmerprøver i regi av Skog og landskap påviser nok en gang at en ny barkbilleart følger importbåtene til Norge. I tillegg viser de kunstige duftstoffene, som benyttes for å overvåke denne arten, dårlig effekt i test.
Flytting av arter regnes som et av de største miljøproblemene i verden. I mange land har de fått erfare at introduserte arter har gitt omfattende skogskader. Det kan være arter som allerede er kjent som betydelige skadegjørere i opphavsområdet. Men det finnes også eksempler på at arter, som er relativt harmløse i utgangspunktet, viser seg å bli problemarter etter å ha blitt innført til nye områder.
Omfattende tømmerimport øker risikoen for at nye arter kan etablere seg i norske skoger. I 2001 ble det satt i gang en årlig prøvetaking fra båter med importtømmer fra Russland og Baltikum. Prøvene viser at mange arter av insekter, sopp og karplanter følger med, også arter som er nye for landet.
En gjenganger dukker opp hvert år
Prøvene av importert tømmer i 2006 viser i alt 26 insektarter, hvorav 18 arter er barkbillearter og 2 er trebukker. Også i dette året inneholder prøvene barkbillearten Ips amitinus, som er en ny art for Skandinavia. Denne arten har vært funnet årlig i tømmerprøver siden første påvisning i 2002, og har også vært påvist overvintrende under tømmerlager i 2004. Ips amitinus er en nær slektning av granbarkbillen, og har mange fellestrekk i biologi med denne. Selv om den regnes som mindre aggressiv enn granbarkbillen, så er det usikkert om den kan endre atferd i et nytt område, og om den kan bidra til utbrudd i samspill med granbarkbillen.
Kunstige duftstoffer for å overvåke denne nye arten viser dårlig effekt
Barkbiller kan fanges ved hjelp av spesifikke duftstoffer, såkalte feromoner. Det er behov for et feromon for å kunne påvise om den nye barkbillearten sprer til skog. Det har imidlertid vært reist tvil om feromonet som selges for Ips amitinus virker effektivt. Feromonet har derfor vært testet parallelt i Finland, Sverige og Skog og landskap i Norge i løpet av sommeren 2006. De svenske og norske fellene har vært plassert der importbåter losser tømmer, mens de finske har vært plassert i skog hvor Ips amitinus har vært påvist i trærne. Det ble ikke funnet Ips amitinus i noen av disse fellene, noe som opprettholder tvilen om feromonets effekt.
Relevante publikasjoner
· Ny barkbilleart funnet overvintrende
· Risikovurdering av Ips amitinus ved tømmerimport. Sannsynlighet for introduksjon og effekt på barkbilleutbrudd
Kontaktpersoner
Bjørn Økland, seniorforsker ved Skog og landskap
tlf: 64 94 90 41
e-post: bjorn.okland@skogoglandskap.no
Anita Solberg, informasjonsrådgiver ved Skog og landskap
tlf: 64 94 97 65 / mob: 957 44 505
e-post: anita.solberg@skogoglandskap.no
Om Skog og landskap
Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) er et nasjonalt institutt, som ligger under Landbruks- og matdepartementet. Instituttet forsker og framskaffer informasjon om skog, jord, utmark og landskap i Norge. Videre formidler instituttet kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene.
Hovedkontoret til Skog og landskap ligger i Ås i Akershus. Instituttet har også regionkontorer i Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge. Instituttet har tilsammen 220 ansatte.
Instituttet ble opprettet etter en sammenslåing av Skogforsk og NIJOS 1.juli 2006. Samtidig ble Norsk genressurssenter opprettet som en del av det nye instituttet.
For mer info se: www.skogoglandskap.no
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no

Abonner