Helsetilstanden i norske skoger er god (FOTO)


Helsetilstanden i norske skoger er god (FOTO)
Trenden med en svak nedgang i kronetettheten til de norske skogstrærne som ble observert i 2005, fortsatte i 2006. Dette viser resultatene fra den årlige overvåkingen av helsetilstanden i Norges skoger.

Overvåkingsprogrammet startet i 1986 og gjennomføres av Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) og Norsk institutt for luftforskning (NILU), i samarbeid med Statens Forurensningstilsyn (SFT).

Skogens helsetilstand overvåkes ved å registrere kronetetthet, kronefarge, skader og avdøing på nær 40 000 trær i Norge. Disse er fordelt på to flatesett med til sammen 2 000 flater spredt over hele landet.

Regionale variasjoner
For hele landet var det i 2006 en svak nedgang i gjennomsnittlig kronetetthet for alle treslagene. Som i 2005 var nedgangen i kronetetthet for gran størst på Østlandet, og da særlig i Oppland og Telemark, og i Agder-fylkene. Utviklingen av kronetetthet hos grantrærne i resten av landet var omtrent uforandret fra året før. Sammenlignet med andre europeiske land er kronetetthet hos gran i Norge fortsatt høy. Eneste unntaket er Trøndelag. Der er kronetettheten lavere enn i Europa forøvrig.

Gule og misfargede trær
I 2006 ble det registrert færre misfargede grantrær i Norge, sammenlignet med året før, mens det for furu og bjørk ble registrert en økning i andel misfargede trær. Som forventet er det de eldste trærne som har mest misfarging. Generelt er det lite misfarging hos gran og furu i Norge.

Normal dødelighet av trær
Dødeligheten hos gran og furu var en halv promille på de landsrepresentative flatene og fire promille på de regionale overvåkingsflatene, mens den for bjørk var i underkant av tre promille. Dette er helt normalt, og som forventet er dødeligheten størst blant eldre trær.

Værforhold påvirker skogen
Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av værforhold som tørke, frost og vind. Også lange milde og fuktige perioder påvirker helsetilstanden. Slike værforhold kan føre til en oppblomstring av soppsykdommer og insektangrep. I 2006 var vel ti prosent av bjørketrærne angrepet av fjellbjørkmåler og over fire prosent av furutrærne av furubarveps. Omfanget av toppbrekk, vindfall og andre snø- og vindrelaterte skader lå rundt en og en halv prosent.

Om Overvåkingsprogrammet for skogskader
Overvåkingsprogram for skogskader er den norske delen av det europeiske skogovervåkingsprogrammet, ICP Forests, som er underlagt FNs konvensjon om langtransporterte grenseoverskridende luftforurensninger. Registreringsmetodikken som benyttes er den samme over hele Europa. Dette gjør det mulig å sammenligne resultater på tvers av landegrenser. Skog og landskap koordinerer skogovervåkingsprogrammet i Norge på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og SFT. I tillegg til Skog og landskap deltar NILU, samt Fylkesmennenes landbruksavdelinger og skogbrukssjefene i landets kommuner.

Foto til illustrasjon av medieomtale

Publikasjon: Vitalitetsregistreringer på de regionale skogovervåkingsflater. Resultater 2006, Forskning 1/2007

Publikasjon: Helsetilstanden i Norske skoger. Resultater fra landsrepresentativ overvåking 1989-2006, Oppdragsrapport 9/2007

Mer informasjon om skogskadeovervåkingen

Kontaktpersoner
Volkmar Timmermann, forsker ved Skog og landskap
tlf: 64 94 91 92 / 971 59 901
e-post: volkmar.timmermann@skogoglandskap.no

Gro Hylen, forsker ved Skog og landskap
tlf: 64 94 89 10
e-post: gro.hylen@skogoglandskap.no

Om Skog og landskap
Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) er et nasjonalt institutt, som ligger under Landbruks- og matdepartementet. Instituttet forsker og framskaffer informasjon om skog, jord, utmark og landskap i Norge. Videre formidler instituttet kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene.
Hovedkontoret til Skog og landskap ligger i Ås i Akershus. Instituttet har også regionkontorer i Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge. Instituttet har tilsammen 220 ansatte.

For mer info se: www.skogoglandskap.no
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com