Mye gammel skog i Telemark

Mye gammel skog i Telemark
Ås, 29. januar 2007: En ny statistisk oversikt fra Norsk institutt for skog og landskap viser at Telemark på 80 år har hatt en kraftig økning av arealet med skog eldre enn 120 år. I dag er 114 000 hektar dekket med skog over 120 år, i 1927 var det 51 000 hektar. Dette utgjør 21,5 % av det totale skogarealet, som er over landsgjennomsnittet på ca. 17 %.

Mer volum
Siden 1927 har Landsskogtakseringen registrert hvordan skogens utvikling har vært i Telemark. Det er dobbelt så mye stående volum i Telemarksskogene i dag sammenliknet med 1927. Volum uten bark på alle markslag er fordoblet, fra 27 millioner m3 til 54 millioner m3. (Dette er fremstilt grafisk i figuren nedenfor). Siden forrige taksering av Telemark i 1990 er det lauvtrærne som har økt relativt mest i volum. Totalt har det stående volumet økt med 8 % de siste 12 år.

Høyere tilvekst enn avvirkning
Over 37 % av skogarealet i Telemark er hogstmoden skog, men bare en liten andel av den skogen vokser på områder med høy produksjonsevne. Tilveksten i skogen i Telemark er på nesten 2 millioner m3. Den årlige avgangen som inkluderer hogst og naturlig avgang er på ca. 800 000 m3. Dette fører til en fortsatt årlig økning av skogens volum i Telemark.
Statistikk over skogforhold og skogressurser i Telemark
Den nye oversikten over skogtilstanden i Telemark er et resultat av 5 års registreringsarbeid. I perioden 2000-2004 har personell fra Skog og landskap (tidligere NIJOS) vært i alle fylkets kommuner og gjennomført stikkprøveregistreringer i skogen. Resultatene forteller om volum og tilvekst i skogen, treslags­fordeling, markas evne til å produsere trevirke, skogens utviklingstrinn, vegetasjon, hva slags skogbehandling som er utført, artssammensetning av vegetasjon, biodiversitet, driftstekniske forhold m.v.
Mer informasjon om skogen i Telemark finnes i publikasjonen ”Statistikk over skogforhold- og ressurser i Telemark. Landskogtakseringen 2000-2004”. I denne publikasjonen er det også beregnet to ulike langsiktige avvirkningsprognoser. Disse viser hvor store tømmerkvanta som sannsynligvis vil bli disponible i framtida, under bestemte forutsetninger. Ønskes spesielle utkjøringer og beregninger av data på en form som ikke er publisert i rapporten, kan dette utføres på oppdragsbasis.
Den trykte rapporten kan bestilles ved henvendelse til instituttet.

Om Landsskogtakseringen
· I snart 100 år har den norske Landsskogtakseringen samlet kunnskap om skogens vekst og utvikling.
· Landsskogtakseringen er en nasjonal stikkprøveregistrering av norsk skog og utmark.
· Målingen foregår i prøveflater over hele landet. Flatene måles hvert femte år. Gjennom Landsskogtakseringen registrerer Skog og landskap blant annet skogtype, biologisk mangfold, terrengforhold, vegetasjon og opplysninger om det enkelte tre.
· På begynnelsen av 1900-tallet ble knappheten på skog svært synlig. Agnar Barths publikasjon’’ Norges skoger med stormskridt mot undergangen’’ (1916) skapte bekymring hos norske myndigheter. Dette første til at Landsskogtakseringen ble opprettet.
· I 1919 startet arbeidet med den første landsomfattende skogregistrering i Norge.
· Våren 2005 startet den 9. Landsskogtakseringen, som vil pågå i fem år fremover.
· Norge har verdens eldste Landsskogtaksering, og et solid grunnlag for å vurdere utviklingen i de norske skogene.
Om Skog og landskap
Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) er et nasjonalt institutt, som ligger under Landbruks- og matdepartementet. Instituttet forsker og framskaffer informasjon om skog, jord, utmark og landskap i Norge. Videre formidler instituttet kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene.
Hovedkontoret til Skog og landskap ligger i Ås i Akershus. Instituttet har også regionkontorer i Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge. Instituttet har tilsammen 220 ansatte.
Instituttet ble opprettet etter en sammenslåing av Skogforsk og NIJOS 1.juli 2006. Samtidig ble Norsk genressurssenter opprettet som en del av det nye instituttet.
For mer info se: www.skogoglandskap.no

------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=367338&fn=wkr0007.pdf Skogen i Telemark

Dokumenter og linker