Mye hogstklar skog i bratt terrengMye hogstklar skog i bratt terreng

Ås, 11. mai 2007: I følge en ny rapport fra Norsk institutt for skog og landskap er det mye hogstmoden skog i Norge. En god del av dette ligger i bratt terreng.
I Norge har vi hatt en kraftig økning i skogressursene, og potensialet for å ta ut mer av skogen er betydelig. Det er imidlertid viktig å merke seg at store deler av den skogen som nå er hogstmoden ligger i bratt og vanskelig terreng, langt unna nærmeste vei. Veibygging og etablering av taubanedrift blir derfor viktige faktorer for å kunne øke avvirkningen.
Dette er et av mange funn i rapporten ” Skogen i Norge” fra Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap). Rapporten dokumenterer dagens tilstand og utviklingen i de norske skogene, og beskriver volum og tilvekst i skogen, treslagsfordeling, markas evne til å produsere trevirke, skogens utviklingstrinn, vegetasjon, driftstekniske forhold, miljøforhold med mer.
Skogens utvikling gjennom forrige århundre
Rapporten er et resultat fra Landsskogtakseringen. I tillegg til å presentere dagens status, viser rapporten hvordan utviklingen har vært siden tidlig i forrige århundre.
- Selv om takstopplegg og registreringsmetoder har endret seg mye siden arbeidet startet i 1919, har vi her en lang tidsserie av registreringer. Dette gjør det mulig å vise hvordan skogen har utviklet seg gjennom forrige århundret, sier Kåre Hobbelstad, seksjonsleder for Landsskogtakseringen i Skog og landskap.
Norges skoger har i lang tid produsert mer tømmer enn det som har blir hogd, og andel gamle og døde trær øker fortsatt. Rapporten dokumenterer blant annet en økning i arealer med gammel skog på hele 45 prosent fra 1991 til 2002. I tillegg viser rapporten hvordan volum og tilvekst har økt, samt at det har vært en kraftig økning i antall store trær.
Mye hogstklar skog på lavere boniteter
For skog med lavere boniteter, det vil si skog som har dårligere livsvilkår fordi den for eksempel vokser på næringssvak mark eller i øvre høydelag opp mot fjellet, er hele 70 prosent modent for hogst. Tilsvarende tall for skog med gode boniteter er om lag 30 prosent.
- Disse skogområdene ligger ofte i vanskelig tilgjengelig terreng. Mulig tiltak for å kunne øke avvirkningen her vil være å bygge veier og etablere taubanedrift, sier Hobbelstad.
Mye liggende død ved
Skogen har mange ulike livsmiljøer hvorav hvert miljø er viktig for opprettholdelse av det biologiske mangfoldet. Rapporten beskriver fordelingen av de ulike livsmiljøene i den produktive skogen. Metoden som benyttes til dette arbeidet heter Miljøregistrering i skog (MiS). Liggende død ved er det dominerende MiS-livsmiljøet med tolv prosent andel av produktivt skogareal.

Rapporten: SKOGEN I NORGE – Statistikk over skogforhold og skogressurser i Norge registrert i perioden 2000-2004
Kontaktpersoner
Kåre Hobbelstad, seksjonsleder for Landsskogtakseringen ved Skog og landskap
tlf: 64 94 97 70
e-post: kare.hobbelstad@skogoglandskap.no
Anita Solberg, informasjonsrådgiver ved Skog og landskap
tlf: 64 94 97 65 / 957 44 505
e-post: anita.solberg@skogoglandskap.no

Om Landsskogtakseringen
· I snart 100 år har den norske Landsskogtakseringen samlet kunnskap om skogens vekst og utvikling.
· Landsskogtakseringen er en nasjonal utvalgskartlegging av norsk skog og utmark.
· Målingen foregår på prøveflater over hele landet. Flatene retakseres hvert femte år. Gjennom Landsskogtakseringen registrerer Skog og landskap blant annet skogtype, biologisk mangfold, terrengforhold, vegetasjon og opplysninger om det enkelte tre.
· På begynnelsen av 1900-tallet ble knappheten på skog svært synlig. Agnar Barths publikasjon’’ Norges skoger med stormskridt mot undergangen’’ (1916) skapte bekymring hos norske myndigheter. Dette første til at Landsskogtakseringen ble opprettet.
· I 1919 startet arbeidet med den første landsomfattende skogregistrering i Norge.
· Våren 2005 startet den 9. Landsskogtakseringen, som vil pågå i fem år fremover.
· Norge har verdens eldste Landsskogtaksering, og et solid grunnlag for å vurdere utviklingen i de norske skogene.

Om Skog og landskap
Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) er et nasjonalt institutt, som ligger under Landbruks- og matdepartementet. Instituttet forsker og framskaffer informasjon om skog, jord, utmark og landskap i Norge. Videre formidler instituttet kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene.
Hovedkontoret til Skog og landskap ligger i Ås i Akershus. Instituttet har også regionkontorer i Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge. Instituttet har tilsammen 220 ansatte.
For mer info se: www.skogoglandskap.no
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com