Mye hogstmoden skog i Sør-Trøndelag


Mye hogstmoden skog i Sør-Trøndelag

Ås, 25. januar 2007: En ny rapport fra Norsk institutt for skog og landskap viser at det står hogstmoden skog på 40 % av skogarealet i Sør-Trøndelag. På ti år har arealet med hogstmoden skog økt med en halv million dekar. Grunnen er først og fremst at skogen hvert år vokser mer enn det hogges. Dette fører til en økning av skogens volum. De siste fem årene er bare ca. halvparten av skogens årlige tilvekst avvirket.
Siden 1922 har Landsskogtakseringen registrert hvordan skogens utvikling har vært i Sør-Trøndelag. Mengden av treslagene gran, furu og lauvtrær er nær fordoblet i denne perioden.

Flere store trær
Samtidig med at skogen i Sør-Trøndelag blir eldre, blir det også flere store trær i fylket. Antall trær med diameter større enn 30 cm i brysthøyde (1,3 m over bakken), har økt med 1 million for både gran og furu på bare ti år. Antall grove lauvtrær har også økt i samme periode.

Statistikk over skogforhold og skogressurser i Sør-Trøndelag
Den nye oversikten over skogtilstanden i Sør-Trøndelag er et resultat av 5 års registreringsarbeid. I perioden 2000-2004 har personer fra Skog og landskap (tidligere NIJOS) vært i alle fylkets kommuner og gjennomført stikkprøveregistreringer i skogen. Resultatene forteller om volum og tilvekst i skogen, treslags­fordeling, markas evne til å produsere trevirke, skogens utviklingstrinn, vegetasjon, hva slags skogbehandling som er utført, driftstekniske forhold m.v.

Mer informasjon om skogen i Sør-Trøndelag finnes i publikasjonen ”Statistikk over skogforhold og -ressurser i Sør-Trøndelag. Landskogtakseringen 2000-2004”. I publikasjonen er det bl.a.beregnet to ulike langsiktige avvirkningsprognoser. Disse viser hvor mye tømmer som vil bli tilgjengelig i framtida, under bestemte forutsetninger.
Rapporten: Statistikk over skogforhold og –ressurser i Sør-Trøndelag
Om Landsskogtakseringen
· I snart 100 år har den norske Landsskogtakseringen samlet kunnskap om skogens vekst og utvikling.
· Landsskogtakseringen er en nasjonal stikkprøveregistrering av norsk skog og utmark.
· Målingen foregår i prøveflater over hele landet. Flatene måles hvert femte år. Gjennom Landsskogtakseringen registrerer Skog og landskap blant annet skogtype, biologisk mangfold, terrengforhold, vegetasjon og opplysninger om det enkelte tre.
· På begynnelsen av 1900-tallet ble knappheten på skog svært synlig. Agnar Barths publikasjon’’ Norges skoger med stormskridt mot undergangen’’ (1916) skapte bekymring hos norske myndigheter. Dette første til at Landsskogtakseringen ble opprettet.
· I 1919 startet arbeidet med den første landsomfattende skogregistrering i Norge.
· I våren 2006 startet den 9. Landsskogtakseringen, som vil pågå i fem år fremover.
· Norge har verdens eldste Landsskogtaksering, og et solid grunnlag for å vurdere utviklingen i de norske skogene.
Om Skog og landskap
Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) er et nasjonalt institutt, som ligger under Landbruks- og matdepartementet. Instituttet forsker og framskaffer informasjon om skog, jord, utmark og landskap i Norge. Videre formidler instituttet kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene.
Hovedkontoret til Skog og landskap ligger i Ås i Akershus. Instituttet har også regionkontorer i Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge. Instituttet har tilsammen 220 ansatte.
Instituttet ble opprettet etter en sammenslåing av Skogforsk og NIJOS 1.juli 2006. Samtidig ble Norsk genressurssenter opprettet som en del av det nye instituttet.
For mer info se: www.skogoglandskap.no
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=364343&fn=wkr0010.pdf Statistikk over skogforhold og -ressurser i Sør-Trøndelag

Dokumenter og linker