Økende barkbillebestand


Pressemelding fra Norsk institutt for skog og landskap 28.11.06

Økende barkbillebestand

Svært høye bestander av granbarkbiller øker risikoen for utbrudd hvor billene dreper levende skog i stort omfang, slik vi erfarte på 70-tallet. Den generelle økningen i 2006 kan tyde på at barkbillebestandene er på vei oppover etter noen år med relativt lave nivåer. En spesielt varm vekstsesong i Trøndelag og på Østlandet kan bidra til å forklare bestandsøkningene, men i noen områder kan også tidligere vindfellinger være medvirkende årsaker.

Økningen er mest markert i fylkene Østfold og Akershus, som også ligger nærmest nedslags­området til den voldsomme stormen ”Gudrun” i Sør-Sverige. Denne stormen felte 75 mill. kubikkmeter skog i januar 2005, og svenske billefangster i 2006 viser markert økning langt utenfor kjerneområdet av vindfellingen.

Barkbillebestandene i Midt-Norge har i de fleste årene vært lavere enn i Sør-Norge, men har økt betydelig i de siste årene. Etter årets økning er det bare små forskjeller i nivået mellom disse landsdelene.

Det er behov for å samordne overvåkingene i Norge og Sverige, siden både vindfellinger og deres virkinger på billebestandene skjer i stor skala og på tvers av landegrenser. Sterke stormer kan også ramme norske skoger, og en beredskap for rask hogst og uttransport av tømmer vil være viktig for å unngå at billebestanden øker til utbruddsnivå. Det er behov for å utvide den norske barkbilleovervåkingen til registrering av angrepet skog, slik det allerede gjøres i Sverige.

Bestanden av barkbiller i Norge overvåkes av Skog og landskap og skogbruksetaten i 11 fylker, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Hvert år fanges det biller i mer enn 400 feller i nesten 100 kommuner. Helt siden 1979 har fangstresultatene vært et viktig grunnlag for å bedømme faren for angrep på skogen de kommende år, og for å øke vår kunnskap om hva som bestemmer billebestandens vekst og fall.Kontaktpersoner: Seniorforsker Bjørn Økland tlf. 64 94 80 00

Les mer: www.skogoglandskap.no

------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no