Skogen vokser som aldri før

Ås, 25. oktober 2005 Skogen vokser som aldri før I løpet av 80 år har den norske skogen mer enn fordoblet seg. Samtidig utnytter vi mindre av skogressursene enn tidligere. Dette viser den siste Landsskogtakseringen fra NIJOS. I 1925 var det om lag 300 millioner kubikkmeter skog i Norge, mens det nå er over 700 millioner kubikkmeter. Bare de siste tolv årene har skogen økt med over 30 prosent, viser Landsskogtakseringen fra NIJOS, Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. - Nå vokser den norske skogen med over 25 millioner kubikkmeter i året. Sammen med en rekordlav hogst og utnyttelse av skogressursene medfører dette at vi nå har 715 millioner kubikkmeter skog i Norge, sier professor Kåre Hobbelstad i NIJOS. Kraftig økning de siste årene Siden den første av Landsskogtakseringens målinger i 1925 har skogen mer enn fordoblet seg. I følge Hobbelstad har økningen vært størst de siste tolv årene. - Siden midten av 80-tallet har skogen økt med over 40 prosent, og bare i løpet av de siste 12 årene har volumet i skogen økt med hele 27 prosent, sier Hobbelstad. Løvtrær er det treslaget som har økt mest. Dette har nesten tredoblet seg. I tillegg er det nå dobbelt så mye gran og en og en halv gang så mye furu som i 1925. - Den kraftige økningen vi nå ser, skyldes at det var stor satsing på skogkultur på 50- og 60-tallet. Da ble det plantet store arealer med ny skog, og det er dette vi ser resultatene av i dag, sier Hobbelstad. Den årlige tilveksten har økt med 30 prosent de siste tolv årene - Vi har hatt en jevn økning i tilveksten siden vi begynte å overvåke skogen. Først på midten av 80-tallet begynner tilveksten å skyte i været, og siden starten på 90-tallet og fram til nå har den årlige tilveksten økt over 30 prosent, sier Hobbelstad. Hvert år dør 2,2 millioner kubikkmeter skog i Norge Den store økningen av stående skog fører til at mer dødt trevirke blir liggende igjen i skogen. Landsskogtakseringen har ved siste måling registrert hvor mange trær som har dødd og blitt liggende igjen i skogen. Resultatene viser at gjennomsnittlig 2,2 millioner kubikkmeter tømmer dør pr. år. Til sammenligning kan det nevnes at avvirkningen av tømmer for salg er på ca. 7 millioner kubikkmeter pr. år. - Når mengden skog stiger, øker også sannsynligheten for at flere trær dør tilsvarende. Bekymringen om at vi skal få for lite død skog, som er uttalt fra enkelte kretser, virker derfor ubegrunnet, sier Hobbelstad. Mer informasjon: · se vedlagte tabeller · se www.nijos.no Kontaktpersoner · Kåre Hobbelstad, professor, NIJOS, tlf: 64 94 97 00, e-post: kare.hobbelstad@nijos.no · Anita Nordsveen, webredaktør, NIJOS, tlf: 64 94 97 56 / 957 44 505, e-post: anita.nordsveen@nijos.no Fakta om landsskogtakseringen · Norge har verdens eldste Landsskogtaksering, og et solid grunnlag for å vurdere utviklingen i de norske skogene. I snart 100 år har den norske Landsskogtakseringen samlet kunnskap om skogens vekst og utvikling. · Landsskogtakseringen er en nasjonal stikkprøveregistrering av norsk skog og utmark. · Målingen foregår i prøveflater over hele landet. Flatene måles hvert femte år. Gjennom Landsskogtakseringen registrerer NIJOS blant annet skogtype, biologisk mangfold, terrengforhold, vegetasjon og opplysninger om det enkelte tre. · På begynnelsen av 1900-tallet ble knappheten på skog synlig. Agnar Barths publikasjon’’ Norges skoger med stormskridt mot undergangen’’ (1916) skapte bekymring hos norske myndigheter. · I 1919 startet arbeidet med den første landsomfattende skogregistrering i Norge. · I våres startet den 9. Landsskogtakseringen, som vil pågå i fem år fremover. Fakta om NIJOS NIJOS, Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, framskaffer informasjon om jorda, skogen, utmarka og landskapet i Norge til bruk i offentlig forvaltning og næringsutvikling. Instituttet er et nasjonalt fagorgan under Landbruks- og matdepartementet. Virksomheten har 130 ansatte med hovedkontor i Ås i Akershus, og regionkontorer i Midt-Norge og Nord-Norge. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=144130&fn=wkr0001.doc Skogen vokser

Abonner

Dokumenter og linker