Stor økning i bruk av Gårdskart på Internett


Stor økning i bruk av Gårdskart på Internett
Ås, 16. februar 2007
I løpet av 2006 ble det søkt på over 250 000 landbrukseiendommer i tjenesten Gårdskart på Internett. Det kan se ut som om økningen vil fortsette i 2007 også. En sammenligning av januar i år med samme måned i fjor, viser en økning på hele 56 prosent.
Gårdskart på Internett ble lansert i januar 2005, og bruken av tjenesten har hatt en jevn økning siden da.
Mest brukt i august og september
I løpet av 2006 var august og september månedene med flest oppslag. Det hadde sammenheng med at søknadsfristen for produksjonstilskudd i jordbruket var den 20. august, med påfølgende kontroll i landbruksforvaltningen. I løpet av disse to månedene ble det søkt på ca. 1100 landbrukseiendommer hver dag.
Nyttig for mange
Ved hjelp av Gårdskart på Internett kan bønder med et enkelt tastetrykk finne arealtall for sin landbrukseiendom. Dette trenger de for å søke om arealtilskudd i jordbruket, men også i andre sammenhenger for dokumentasjon eller presentasjon. Tjenesten forenkler driften, gir bedre oversikt og gjør det lettere å planlegge utnyttelse av eiendommen.
For landbruksetaten i kommunene er Gårdskart på Internett blitt et viktig hjelpemiddel i saksbehandling, samt et viktig verktøy for å synliggjøre dyrka jord og kulturlandskap.
Eksempel på et gårdskart (jpg)
Gårdskart viser kart over arealressurser, og arealtall for en enkelt landbrukseiendom.

For mer informasjon om Gårdskart, se: www.skogoglandskap.no/gardskart
Kontaktpersoner
Ingrid M. Tenge, seksjonsleder
Tlf: 64 94 97 52
E-post: ingrid.tenge@skogoglandskap.no

Anita Solberg, informasjonsrådgiver
Tlf: 64 94 97 56 / Mob: 957 44 505
E-post: anita.solberg@skogoglandskap.no
Om Skog og landskap
Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene.
Skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet, og har ca 220 ansatte. Instituttet har hovedkontor på Ås i Akershus, og regionkontorer i Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge. Et nasjonalt fagbibliotek, åpent for allmennheten, er lokalisert ved hovedkontoret.
Skog og landskap ble etablert i 2006 etter sammenslåing av Skogforsk og Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. Samtidig ble Norsk genressurssenter opprettet som en avdeling ved instituttet.
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no

Abonner