Storsatsing på miljø og driftsøkonomi i skogbruket

Skog og Landskap skal starte et femårig forskningsprosjekt i fagområdet driftsteknikk. Dette vil gi økt lønnsomhet og økt tilfang av skogsråvarer. Kostnadene reduseres og miljøgevinsten blir stor.

Økt forskningsaktivitet i fagområdet driftsteknikk skal redusere driftskostnadene og samtidig redusere miljøkostnadene ved uttak av skogsvirke. Dette vil øke lønnsomheten i konvensjonell skogsdrift, øke mulighetene for å få fram de store tømmermengdene på Vestlandet, og dermed øke tilfanget av skogsråvarer til byggevarer, treforedling og bioenergi. Skog og Landskap har fått tilsagn om et femårig forskningsprosjekt innen skogbrukets driftsteknikk, finansiert av divisjon for innovasjon i Norges Forskningsråd. Prosjektet vil gi forskningen innen driftsteknikk et stort løft i årene som kommer. Tunge forskningsmiljøer fra Østerrike, Finland, Sverige og Danmark er med i kulissene. Flere forhold, både i skogbruket og samfunnet ellers, gjør denne satsingen svært dagsaktuell. Det endelige prosjektinnholdet er under utarbeiding i dialog med Norges forskningsråd


Brattere terreng – tøffere driftsforhold
I 2006 lanserte Regjeringen en strategi for å øke avvirkningen i Norge. Strategien er blant annet tuftet på det faktum at tilveksten i norske skoger nå er omtrent det dobbelte av avvirkningen. Det er også slik at mye av den økte avvirkningen vil foregå under vanskeligere forhold, med brattere terreng, på lengre avstander og i glissen skog. Dette kommer klart frem i rapporten ”Skogressursene i Norge 2006”. Disse faktorene vil ha negativ innvirkning på økonomien og effektiviteten i skogbruket. Skog og landskap skal derfor ”nulle ut” eller motvirke disse faktorene ved å finne bedre metoder eller videreutvikle eksisterende metoder for slike områder.


Miljøperspektivet
Klimagassutslipp og energieffektivitet er nøkkelord i alle sektorer for tiden, dette gjelder også for skogbruket. I flere eksempler fra transportnæringen er både energiforbruket og klimagassutslippene gått ned med smartere kjørestil og rutevalg. Lignende metoder kan gi lignende resultater også i skognæringen.

Vern av sjeldne og spesielle biotoper vil også få stor oppmerksomhet. Skog og landskap skal finne metoder for å sikre at slike biotoper blir godt bevart i områder hvor skogen rundt drives aktivt.

Kjøreskader fører med seg flere problemer i utsatte områder. Det skjemmer det visuelle inntrykket av skogbruket, svekker økonomien i driftene med mindre fremkommelighet og kostnader knyttet skadeoppretting, samt at det kan føre til økt erosjon av jord og næringsstoffer. I prosjektperioden vil instituttet utvikle teknikker og metoder for å motvirke slike kjøreskader.


GIS & GPS i praktisk skogsdrift
Moderne hogstmaskiner er utstyrt med avansert datautstyr. Ved å kombinere dette med GIS og GPS kan disse verktøyene muliggjøre en langt mer effektiv planlegging av driftene, og kan også gi viktig informasjon om terrenget en opererer i. Dermed kan en med høy presisjon unngå å forstyrre nøkkelbiotoper, kjøring på bæresvake områder osv. Arbeidet med å finne hvilke muligheter en har ved å kombinere GIS-data om markslag, terrengformasjoner, bestandsdata med GPS vil få betydelig oppmerksomhet i prosjektet.Internasjonalt samarbeid
Prosjektet har planlagt oppstart i januar 2008, og vil vare til 2013. I denne perioden vil instituttet gjennomføre to doktorgrader, samt engasjere både norske og utenlandske forskere i prosjektet.
I prosjektperioden vil skog og landskap ha et tett samarbeid med skogforskere i Metla (Skog og landskaps søsterorganisasjon i Finland), SLU (Sveriges lantbruksuniversitetet), BOKU (Landbruksuniversitet i Østerrike), og Skov og landskap i Danmark. Disse institusjonene har solid erfaring og kunnskap på dette fagområdet, og et aktivt samarbeid vil styrke den faglige utviklingen i prosjektet.

Bilder i trykkvalitet kan lastes ned herfra:
http://www.skogoglandskap.no/slideshows/driftsteknikk