Northland Resources: Om Pellivuoma ressurs for å forlenge levetiden til Kaunisvaara anrikningsverk.

April 29, 2009: Northland Resources Inc. (Northland) har den glede å informere om at det første NI  43-101 gjennomførte ressursestimat i selskapets Pellivuoma prosjekt nå er fullført, og at en kan bekrefte at det foreligger en betydelig tonnasje som kan brytes som dagbrudd (et naturlig forekommende magnetisk jern oxid; en malm- kilde for jern) i Pellivuoma. Dette hever Northland's visjon med å utvikle Kaunisvaara anrikningsverk til et sentralt beliggende anlegg som vil kunne ta i mot og behandle malm fra flere jernmalmprosjekter, inkludert Tapuli og Stora Sahavaara. Med tillegget fra Pellivuoma, vil drifts-tiden til Kaunisvaara anrikningsverk bli betydelig forlenget, og kapitalkostnadene kan fordeles over en større samlet produksjon. Samlet Målte og Indikerte jernmalmressurser i Tapuli, Stora Sahavaara og Pellivuoma utgjør totalt 249.68 Mt (Millioner tonn), og den Mulige malmressurs er 89.74 Mt. I tillegg, som nylig publisert, har metallurgiske tester vist at et høygehaltig jernmalmskonsentrat med høy kvalitet kan produseres fra jernmineraliseringen i Pellivuoma, og dette er også kompatibelt med jernmalmproduktene som kan produseres av malm fra Tapuli og Stora Sahavaara.
 
Vladimir Benes, Prospekteringsdirektør i Northland har bemerket: " Resultatene fra ressursestimatet underbygger Northland's visjon å utvikle en sentralisert prosessering og transport enhet som skal lokaliseres mellom Pajala i Sverige og Kolari i Finland. Pellivuoma har både tonnasjen og kvaliteten til magnetitten for å utgjøre en positiv faktor ved å utvikle konseptet med et sentralt beliggende anrikningsverk. Det er også flere prospekterings-mål som kan uttestes i umiddelbar nærhet som vil ha et potensial til å kunne utgjøre tilleggsressurser til Kaunisvaara.  Pellivuoma ble valgt som en av de første satellitt forekomster for å bli undersøkt med bakgrunn i tilgjengelig historisk informasjon og positive indikasjoner ble raskt påvist denne vinteren ved de oppmuntrende resultater som ble oppnådd ved de første boringene. Flybårne geofysiske undersøkelser utført av Finlands Geologiske Undersøkelse (GTK) fra 2006 indikerer andre magnetiske anomalier innenfor Northland-kontrollerte områder. Northland planlegger å fortsette sitt prospekteringsprogram i Kaunisvaara området for ytterligere å teste ut kjente mål og utvikle prosjekter for fremtiden."
 
Jernmalmressursene i Pellivuoma som vist under, overstiger den Svenske Geologiske Undersøkelse's historiske estimat på 43Mt. De siste 20 borehull fra programmet vinteren 2009 er ikke tatt med i den nåværende ressursmodellen, men vil bli anvendt i et oppdatert senere ressursestimat senere i 2009. Borehullsavstanden mellom de siste 20 borehull er antatt å øke tilliten i ressurskategorien, og flytte en del av disse ressursene til målt kategori.

 
 


Pellivuoma Mineral Ressurs Estimat, 20. April ,2009
 
Cut off gehalt 20%Fe
Kategori
Millioner tonn
Fe [%]
S [%]
Målte
--
 
 
Indikerte
33,8
30,1
0,56
Mulige
57,0
29,8
0,99
 
En N143-101 rapport på Pellivuoma ressursutregning vil bli lagt ut på www.sedar.ca innen 45 dager. Ressurs utregningen er senere i denne pressemeldingen beskrevet i detalj.
 
Jernmalm Reserver i Tapuli, Stora Sahavaara og Pellivuoma
 
(se PDF) 
 
Geologi  Pellivuoma
 
Pellivuoma er en type skarn  iron oxide mineralisering som er utviklet i kontakten mellom eldre karbonatbergarter og en intrudert granitt med alder på ca 1800 millioner år. Et plankart viser at mineraliseringen dekker et område på ca 700x600m.
 
Mineraliseringen består av flere linser med tykkelser fra 20 til100m. De har et fall på ca 50 grader mot syd-vest. Linsene er moderat foldet, og ligger stort sett konformt mot den granittiske liggkontakten. Magnetittrike skarnbergarter er skutt inn i ikke-mineraliserte klinopyroxsen-aktinolitt-serpentin skarn. Mineraliseringen er gjennomsatt av flere nesten flatt liggende og nesten vertikalt stående forkastninger.
 
Magnetitt er det viktigste malmmineralet, og det er generelt fritt for gang mineral inneslutninger.
Deler av magnetittmineraliseringen er karakterisert med et forhøyet svovelinnhold. Svovelet opptrer for det meste som sulfid i mineralene svovelkis, magnetkis og kobberkis.
 
Nåværende ressurs estimater inkluderer 5 malmblokker innenfor en 700m lang og inntil 300m bred sone og ned til et dyp på 400m. Grovt sett opptrer 2/3 av det estimerte malmvolumet i den sentrale sonen. Mineraliseringen er åpen mot dypet og i strøkets forlengelse.
 
Ressurs Beregnings-Metodikk
 
Mineral ressurs estimatet er basert på følgende nøkkeldata og antagelser:
 
  • Pellivuoma mineral ressurser er primært definert ved kjerneboringer. Boringene ble gjennomført i et rutenett fra 50m x100 m til 100m x100m. Det er boret totalt 49 hull på til sammen 9644meter med 5095 analyser som har vært anvendt for å estimere ressursene.
  • Mineraliseringen ble definert ved å avgrense områder med innhold over 20% Fe. 
  • Mineraliseringen ble delt inn i fem soner basert på lokalitet og geologi.
  • Borekjernene ble analysert på Fe og S (og i tillegg andre elementer). Boreprøver er generelt 1,0 til 2,0m lange, og analysene er ordnet til 2meters enheter.
  • Blokk gehalter ble interpolert for Fe og S ved å bruke kvadratet av invers avstand der søkerradien baseres på et isotropt søk. Enhetstørrelsen for blokkene er 15*15*12m med tanke på den minste gruveenhet som er planlagt med brytningen.
 
 


Blokk Modell, Estimerte Parametre
Klassifisering
Maksimal Søker
Radius (m)
Minimum Antall  Enheter
Maksimalt Antall Enheter
Maksimalt Antall 
Enheter per Borehull
Målte
50
5
10
1
Indikerte
75
3
5
2
Mulig
Tilstrekkelig for  å
fylle  modellen
1
3
3
 
 
Diskusjon
 
De første estimatene fra Pellivuoma har en kraftig innvirkning på selskapets prospektering og utviklingsstrategi. Northland sikret seg prosjektet i midten av 2007 som et prospekteringsprosjekt med et historisk ressursestimat på 43 millioner tonn av Sveriges Geologiske Undersøkelse mellom 1969-1971. Med oppfølging av boretester og geofysiske modelleringer i 2008, fikk Northland fart på prosjektet til tross for begrenset tilgang grunnet vinterveier, men selskapet klarte å bringe prospekteringsprogrammet  fra et tidlig stadium mot ressursutvikling i løpet av den korte perioden på ett år. Nye totale ressurser er doblet i størrelse sammenlignet med historiske estimater og understøtter selskapets tro på at større malmkropper kan finnes utenfor Pajala-Kolari skjærsone. Skjærsonen er historisk ansett for å være et primært kontrollerende strukturtrekk og vert for større malmforekomster i regionen.
Ved å ligge innenfor transportavstand til våre utviklingsprosjekter, vil Pellivouma gi ytterligere levetid til Kaunisvaara, Tapuli-Stora Sahavaara jernmalm anrikningsanlegg. Kompakt geometri og skarp malmgrense til malmkroppen med 20%Fe cut-off, sammen med den sentrale malmsonen som blir eksponert under bare 10-20m tykt overdekke, gjør forekomsten til et ideelt mål for dagbrudd.
 
Videre, i løpet av første halvdel av april, har selskapet gjennomført ytterligere boringer i den sentrale delen av Pellivuoma ved å anvende et nett på 50mx50m som vil gi en bedret sikkerhet til både malmens kontinuitet og for oppgradering  av en del av indikert ressurs til kategorien målt ressurs, som er påkrevet i et forstudie,  pre-feasibility study". De nye tilleggshull blir nå logget, splittet og sendt til analyser Analyseresultater vil bli avventet.
 
Analyser
 
Kjernene ble splittet i to ved saging av Northlands teknikere ved Äkäsjokisuuu, Finland eller ved Pajala kjernelager. De splittede kjerner fra Pellivuoma ble preparert ved ALS Chemex Lab i Piteå, Sverige og analysert ved ALS Chemex, Vancouver. Kobber og jern ble analysert ved natriun peroxid fusjon multi element analyse, , ICP-AES Metode ME-ICP81. Gull ble analysert med bly "Fire Assay" for-konsentrasjon med ICP-AES Metode Au-ICP21 avslutning.
 
Kvalifisert Person
 
Prospekteringsprogrammet I Pellivuoma ble forberedt og gjennomført under ledelse av Dr. Vladimir Benes, Vice President Exploration i Northland Resources Inc. Han er medlem i Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Member #300308) og en "Qualified Person" i overensstemmelse med National Instrument 43-101.
 
Mineralressursene i Pellivuoma er lagt til rette og kategorisert med tanke på rapportering av Thomas Lindholm der retningslinjene for JORC Koden er fulgt. Lindholm is medlem i Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Member # 230476), ansatt av GeoVista AB og en kvalifisert person som definert i NI 43-101 basert på praksis og erfaring i prospektering, gruvedrift og estimering av mineralressurser til jernmalmer.
 
Kontaktpersoner:
 
Anders Hvide, arbeidende styreformann:  Tlf. +47 92 88 98 58
Deborah Craig, Vice President, Northland Resources AB, Stockholm: Tlf. +46 70 638 4300
 
Om Northland Resources:
 
Utviklet av ledende gruveeksperter, skal Northland bidra til å møte Europas store etterspørsel etter jern. I Sverige og Finland kontrollerer Northland en av Europas aller siste uutnyttede områder med jernmalm. Jernmalm er viktig for å lage stål, en kritisk faktor for Europas industri.
 
Besøk selskapets hjemmeside: www.northlandresourcesinc.com
 
 
Pressemeldingen (inklusive tabeller) kan lastes ned fra følgende link.

Abonner

Dokumenter og linker