Frivillig tilbud på samtlige aksjer i Norgani Hotels ASA fremstilt av Norwegian Property


 
Tilbudsperioden løper fra og med 30. august 2007 til og med 12. september 2007, klokken 16:30 (norsk tid). Tilbudsprisen er NOK 82,50 per aksje og det er tre valgfrie oppgjørsmuligheter:
 
  1. NOK 82,50 per aksje i kroner, eller;
  2. NOK 65.074858 per aksje i kroner samt 0,2489306 nye aksjer i Norwegian Property ASA til tegningskurs NOK 70 per aksje, eller;
  3. En kombinasjon mellom et minimumsbeløp i kroner og et maksimum antall nye aksjer i Norwegian Property ASA (opp til 100 % oppgjør i aksjer).

Den private plasseringen (aksjedelen) vil være begrenset til 9,851,280 aksjer  (NOK 689,589,600) til en tegningskurs på NOK 70 per aksje og disse vil bli tilbudt alle aksjonærene i Norgani Hotels i proporsjon til deres nåværende eierandel. Den rettede emisjonen er garantert fulltegnet av et konsortium bestående av de største aksjonærene i Norgani Hotels ASA.
 
Gjennomføringen av tilbudet på Norgani Hotels ASA er avhengig av at følgende betingelser tilfredstilles:
 
(i)  At tilbyderen har mottatt aksept fra aksjonærer som representerer minimum 90% av aksjene og stemmene i Norgani Hotels ASA;
 
(ii) at nødvendige godkjennelser vil bli gitt fra offentlige myndigheter og at aktuelle privatrettslige forhold er avklart;
 
(iii) at Selskapets virksomhet drives på normal måte mellom annonseringen og gjennomføring av tilbudet og at alle vesentlige forhold foregår i overensstemmelse med lover, reguleringer og avgjørelser vedtatt av myndigheter, at det ikke foretas noen økning i aksjekapitalen, fremsettelse av forslag til aksjonærene vedr. fusjon, betaling av utbytte, utstedelse av konvertible aksjer, opsjon på å overta aksjer eller noen form av endringer i kapitalen eller i selskapsstrukturen, eller salg/avhendig av materielle eiendeler, materielle erverv eller en materiell økning i Selskapets forpliktelser.
 
(iv) at det innen gjennomføringen av tilbudet ikke foregår noen handlinger, endringer, hendelser, overtredelser, omstendigheter, informasjon eller påvirkninger som med rimelighet må kunne ventes avstedkomme, materielle forringelse av verdien, forretningsvirksomheten, eiendelene (inkludert immaterielle eiendeler), ansvaret, kapitaliseringen, de finansielle betingelsene eller resultatene eller virksomheten til Selskapet, heller ikke at ervervelsen av eller verdien av aksjene til Selskapet fremstilles delvis eller helt endret eller truet som et resultat av lovgivning, regulering, endring av kontroll, eller noen form av avgjørelse foretatt av retten eller offentlig myndighet eller andre sammenlignbare begrensninger inkludert handlingene til Selskapet selv eller tredje part utenfor tilbyderen sin kontroll; og
 
(v) Norwegian Property ASA vedtok på den ekstraordinære generalforsamlingen den 28. august 2007 å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon i løpet av oktober med ett bruttoproveny på NOK 810,000,000 som del av den langsiktige finansieringen av tilbudet. Fortrinnsrettsemisjonen er garantert fulltegnet av et fulltegningskonsortium. Emisjonskursen fastsettes som et volumvektet gjennomsnitt av selskapets aksjekurs i perioden fra og med 24. september 2007 til og med 26. september 2007, fratrukket en rabatt på 10%. Emisjonskursen må i henhold til styrets forslag være innenfor et intervall på NOK 50 til NOK 90 per aksje for at emisjonen skal gjennomføres. Endelig  tegningskurs innenfor dette prisintervallet er en betingelse for at tilbudet gjennomføres.
 
 
For å akseptere det frivillige tilbudet, må et akseptformular sendes per post eller faks innen 12. september 2007 klokken 16:30 (norsk tid) til:
 
SEB Enskilda ASA
Filipstad Brygge 1
P.O. Box 1363 Vika
0113 Oslo
Norway
Tel:       +47 21 00 85 00
Fax:      +47 21 00 89 62
 
Oppgjøret vil foregå senest syv virkedager etter kunngjøringen om at alle betingelsene ved budet er tilfredstilt.  Norwegian Property venter at alle vilkårene for gjennomføring av tilbudet er oppfylt 27. september 2007. Det finnes imidlertid ingen garanti for dette. Det er forventet at tilbudet vil gjøres opp ca. 28. september 2007.
 
Tilbudsdokumentet og akseptformular kan bestilles hos:
Norwegian Property ASA, Tel: + 47 22834020,  Fax: + 47 22834021, www.npro.no
SEB Enskilda, Tel: + 47 21008510, Fax: +4721008962, www.sebenskilda.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner