Generalforsamlingsprotokoll

Det ble i dag, onsdag 04.10.06 avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA.
 
Generalforsamlingen vedtok følgende:
 
Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen
Styrets leder orienterte om at styret etter at selskapet er børsnotert, ikke vil benytte foreliggende og den foreslåtte emisjonsfullmakt til å hente inn mer enn NOK 500 millioner uten at dette forelegges selskapets aksjonærer.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
1.      "I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 360 millioner.
2.      Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2007.
3.      Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
4.      Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf. allmennaksjelovens § 10-2.
5.      Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
6.      Fullmakten gjelder i tillegg til tidligere styrefullmakt gitt av generalforsamlingen."
Beslutningen var enstemmig.
Valg av nytt styre
Følgende nye medlemmer ble valgt inn selskapets styre, med virkning fra det tidspunkt selskapets aksjer noteres på Oslo Børs: Hege Bømark og Karen Helene Ulltveit-Moe.
Selskapets styre vil fra børsnoteringstidspunktet være sammensatt av følgende personer:
Knut Brundtland (leder), Torstein Tvenge, Egil K. Sundbye, Jostein Devold, Hege Bømark (ny) og Karen Helene Ulltveit-Moe (ny).
Beslutningen var enstemmig.
valgkomité
Følgende ble besluttet:
Vedtektene endres ved at det tilføyes et nytt punkt 7 (øvrig nummerering forskyves) med følgende ordlyd:
            "§ 7 Valgkomité
Selskapet skal ha en valgkomité bestående av to til tre medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Medlemmene velges for en periode på to år. Valgkomiteen velger selv sin leder.
Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til selskapets styre. Valgkomiteen foreslår også honorar for medlemmer av selskapets styre."
Beslutningen var enstemmig.
 
Det vises for øvrig til vedlagt kopi av den fullstendige protokollen  
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker