INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA.

Generalforsamlingen avholdes torsdag 6. april 2017 kl 11.00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo.
Innkallingen sendes til hver enkelt aksjonær og er videre tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.norwegianproperty.no.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen er at Martin Mæland gjenvelges som styreleder, Bjørn Henningsen som nestleder, og at Kjell Sagstad, Kathrine Astrup Fredriksen, Cecilie Astrup Fredriksen og Merete Haugli gjenvelges som styremedlemmer. Videre innstiller valgkomiteen på at Lars Erich Nielsen velges som nytt styremedlem.

Valgkomiteens innstilling for øvrig og skjema for påmelding / avgivelse av fullmakt er vedlagt innkallingen.

Øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen gjøres tilgjengelige på selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no, jf vedtektenes § 8 siste avsnitt.

Svein Hov Skjelle 
Administrerende direktør
Telefon: 930 55 566 
Email: shs@npro.no                    

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,1 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA