Norwegian Property - Emisjon og børsnotering

(Denne meldingen må ikke distribueres til eller i USA eller til USA-baserte nyhetstjenester.)
 
Oslo 27. oktober 2006:
Norwegian Property ASA planlegger å gjennomføre en emisjon på 15 til 25 millioner aksjer tilsvarende fra 750 til 1.375 millioner kroner i ny egenkapital før planlagt notering på Oslo Børs. I tillegg kan det selges inntil 2 millioner aksjer på vegne av eksisterende aksjonærer. Tegningsperioden løper fra 1. til 13. november 2006.
Styret har satt et indikativt prisintervall på 50 til 55 kroner per aksje i Norwegian Property ASA. Dette tilsvarer en markedsverdi for selskapet på mellom 3,7 og 4,0 milliarder kroner før emisjonen. Den endelige kursen vil bli fastsatt av styret i Norwegian Property etter gjennomføringen av en "book-building" prosess. SEB Enskilda og Pareto er valgt som hovedtilretteleggere for børsnoteringen, og DnB NOR Markets er valgt som medtilrettelegger.
I forbindelse med børsnoteringen vil det bli tilbudt fra 15 til 25 millioner nye aksjer (inklusive eventuell overtildelingsopsjon på 10%) i Norwegian Property. Dette vil gi selskapet fra 750 til 1375 millioner kroner i ny egenkapital (før transaksjonskostnader). I tillegg vil eksisterende aksjonærer selge inntil 2 millioner eksisterende aksjer.
 
Provenyet fra emisjonen forventes hovedsakelig å bli benyttet til ytterligere erverv av enkelteiendommer, eiendomsporteføljer eller eiendomsselskaper, samt investeringer i ytterligere utvikling av den eksisterende eiendomsportefølje. Norwegian Property har identifisert flere potensielt interessante eiendommer og forventer å kunne gjennomføre ytterligere transaksjoner i løpet av 2006/2007. Ca. 350 millioner kroner av provenyet vil bli benyttet til å tilbakebetale opptrekk på en midlertidig trekkfasilitet etablert som ledd i finansieringen av ervervet av Aker Hus.
Tilbudet er delt inn i et offentlig tilbud og et institusjonelt tilbud med tegningsperiode som løper fra 1. til 13. november 2006. Første noteringsdag forventes å bli 15. november 2006. Selskapet er i dag notert på Fondsmeglerforbundets OTC liste, og vil bli strøket fra denne listen når all handel er avsluttet fredag 10. november.
Gjennomføring av tilbudet forutsetter endelig godkjennelse av styret i Norwegian Property ASA etter tegningsperiodens utløp.
Det er utarbeidet et prospekt som gir fullstendig informasjon om selskapet, emisjonen, salget av eksisterende aksjer og planene om børsintroduksjon. Prospektet vil være tilgjengelig hos tilretteleggerne eller ved henvendelse til Norwegian Propertys hovedkontor i Oslo fra og med 31. oktober 2006. Prospektet vil også være tilgjengelig via selskapets og tilretteleggernes nettsider fra samme tid.
Norwegian Property er et nyetablert eiendomsinvesteringsselskap som søker å gi sine aksjonærer attraktiv avkastning, samt å gi investorer tilgang til børsnoterte og likvide aksjer i et eiendomsselskap. Selskapet har en klar investeringsstrategi, med fokus utelukkende på sentralt beliggende næringseiendommer i de største byene i Norge. Eiendomsporteføljen består av 41 næringseiendommer med høy standard og attraktiv beliggenhet, ervervet til en totalkostnad på omkring 14,6 milliarder kroner. Eiendommene omfatter i alt ca. 591.000 kvadratmeter og vil i 2006 gi en kontraktsfestet leieinntekt på 882,4 millioner kroner. Det alt vesentlige av arealet er utleid, og gjennomsnittlig vektet gjenværende løpetid for disse leieavtalene var 7,8 år per 30. september 2006. Eiendommene er ervervet til en gjennomsnittlig implisitt nettoavkastning etter skatt på rundt seks prosent.
 
For ytterligere opplysninger:
Konsernsjef Petter Jansen, +47 900 98 728
Finansdirektør Svein Hov Skjelle, +47 930 55 566
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner