Norwegian Property - Positivt Resultatvarsel

Norwegian Property forventer et resultat før skatt for fjerde kvartal på nivå mnok 522 (mot mnok -13 i tredje kvartal). Den gode resultatutviklingen skyldes positiv utvikling i eiendomsmarkedet med påfølgende verdistigning for konsernets eiendomsportefølje og positiv resultateffekter fra konsernets finansielle sikringsforretninger.
 
Foreløpig resultatrapport for 4. kvartal 2006 vil bli fremlagt 16. februar.
 
Selskapet forventer et resultat før skatt for fjerde kvartal på nivå mnok 522 (mnok -13 i tredje kvartal).
 
Forventet omsetning for 4. kvartal er mnok 203 (mnok 181 i 3. kvartal). I tillegg kommer innbetalinger på utviklingseiendommen Aker Hus og innbetalinger under leiegarantier inngått i forbindelse med overtakelse av eiendommer med samlet mnok 27.
 
Forventede driftskostnader for 4. kvartal er mnok 32 (mnok 23 i 3. kvartal) som inkluderer kostnader knyttet til børsnotering og andre kostnader knyttet til etablering av selskapet på omkring mnok 11.
 
Verdivurdering av konsernets eiendomsportefølje medfører en positiv justering for "fair value" med mnok 393 (mnok 0 i 3. kvartal). En mer detaljert gjennomgang vil bli fremlagt på resultatpresentasjonen 16. februar. Driftsresultat etter justering for verdiendringer forventes dermed å bli mnok 564 (mnok 158 i 3. kvartal).
 
Netto finansposter forventes å bli mnok -41 (mnok -171 i tredje kvartal) og reflekterer en positiv endring i markedsverdi for derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring, med mnok 106. Netto finansposter er belastet med mnok 15 i påløpte renter for utviklingsprosjektet Aker Hus, equity bridge i forbindelse med mellomfinansiering av Aker Hus og kostnadsføring av tidligere belastede etableringsprovisjoner ved refinansiering. Selskapets samlede resultat før skatt for fjerde kvartal er dermed forventet å bli mnok 522 (mnok -13 i tredje kvartal).
 
Norwegian Property har hovedtyngden av eiendommer i sentrale strøk av Oslo og Stavanger. Markedet for kontorlokaler i disse områdene er preget av god etterspørsel og svært lav ledighet. Tilgangen på ledige lokaler og nybygging er lav. Leienivået viser derfor en svært positiv utvikling. Denne positive utviklingen forventes å fortsette gjennom 2007.
 
Foreløpig resultatrapport for 4. kvartal 2006 vil bli fremlagt 16. februar. Invitasjon til resultatpresentasjon vil bli offentliggjort over Oslo Børs' informasjonssystem.
 
 
Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Petter Jansen, mobil 900 98 728
Økonomi- og finansdirektør Svein Hov Skjelle, mobil 930 55 566

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner