Norwegian Property ASA - Gjennomført ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA (ticker: NPRO)

Generalforsamlingen i Norwegian Property ASA har i dag vedtatt en fortrinnsrettsemisjon på kr 810 millioner samt fullmakt til styret til å øke selskapets aksjekapital.
 
Ca 70 % av selskapets aksjer var representert på generalforsamlingen hvorav ca 90% stemte for de foreslåtte vedtak.
 
Generalforsamlingen vedtok en kapitalforhøyelse på kr 810 millioner med fortrinnsrett for selskapets aksjonærer pr 26. september 2007 til å tegne aksjene. Det utstedes omsettelige tegningsretter og selskapets aksjer vil handles eksklusiv tegningsretter på Oslo Børs fra og med 27. september 2007. Det legges opp til at overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt. Det er etablert et fulltegningskonsortium som har forpliktet seg til å tegne de aksjer som ikke tegnes og tildeles andre tegnere i emisjonen. Styret er gitt fullmakt til å fastsette kursen per aksje som utstedes i emisjonen til volumvektet gjennomsnitt av selskapets aksjekurs i perioden fra og med 24. september 2007 til og med 26. september 2007, fratrukket en rabatt på 10 %.  Emisjonskursen må i henhold til styrets forslag være innenfor et intervall på kr 50 og kr 90 per aksje for at emisjonen skal gjennomføres.  For informasjon utover dette vises det til vedlagte protokoll fra generalforsamlingen. Det legges opp til en tegningsperiode fra 2. oktober til 16. oktober med oppgjør ultimo oktober. Fortrinnsrettsemisjonen er betinget av at Norwegian Property's frivillige tilbud om kjøp av aksjene i Norgani Hotels gjennomføres.
 
Styret gis videre fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 320 millioner.
 
Det er forventet at Oslo Børs vil godkjenne endelig tilbudsdokument i løpet av 29. august 2007.  Separat børsmelding knyttet til tilbudet fra Norwegian Property om kjøp av samtlige aksjer i Norgani Hotels ASA blir sendt ut når godkjenningen foreligger.
 
_________________________________________________________________
 
Kontaktpersoner
Norwegian Property ASA
Styreformann Knut Brundtland  
Telefon 40 06 20 20
 
Administrerende direktør Petter Jansen             
Telefon 90 09 87 28

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker