Norwegian Property ASA - Rekordresultat i 2. kvartal

Norwegian Property forventer et positivt resultat før skatt for andre kvartal isolert på mnok 1 142 (mot
mnok 345 i første kvartal). Den gode resultatutviklingen skyldes positiv drift, positiv leieutvikling i
eiendomsmarkedet med påfølgende verdistigning for konsernets eiendomsportefølje og positiv
resultateffekt fra konsernets finansielle sikringsforretninger.
 
Fullstendig resultatrapport for 2. kvartal 2007 vil bli offentliggjort 10. august.
 
--------------------------------------------------

Verdivurdering av konsernets portefølje av investeringseiendommer medfører en positiv justering for "fair value" i 2. kvartal på mnok 830. DTZ Realkapital har, som i tidligere kvartaler, gjennomført en verdivurdering av selskapets eiendommer. Samlet verdi av alle selskapets eiendommer (før overtakelsen av DnB-porteføljen på Aker Brygge og basert på at Aker Hus er fullt utviklet) er mnok 19 088. De viktigste grunnene til verdiøkningen er fortsatt sterk leieprisutvikling og markedets generelt reduserte avkastningskrav utover markedsrenten. Det generelle rentenivået har økt i løpet av 2. kvartal, og økte diskonteringsrenter drar verdiene i motsatt retning.
 
Netto finansposter inneholder positive resultateffekter på mnok 246 knyttet til positiv endring i markedsverdi for derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring (mnok 362) og kostnadsføringer i forbindelse med refinansiering av selskapets gjeld (mnok -116). Samlet verdi av konsernets finansielle derivater var mnok 580 ved utgangen av andre kvartal.
 
Ved utgangen av andre kvartal hadde konsernet likvide midler på mnok 1 100. 80% av konsernets rentebærende gjeld er rentesikret med en gjennomsnittlig gjenstående løpetid på 5,8 år. Gjennomsnittlig rente for konsernets lån var 5,0% inklusive marginer og omkostninger.
 
"Leieprisene viser en fortsatt sterk utvikling, ikke minst i sentrale strøk av Oslo og Stavanger, hvor Norwegian Property har hovedtyngden av eiendommene. Vi har nylig notert leienivåer på nok 4 300 per kvadratmeter på Aker Brygge, men vi tror ikke det varer lenge før denne rekorden blir slått," sier Administrerende direktør Petter Jansen.
 
 
Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Petter Jansen, mobil
900 98 728
Økonomi- og finansdirektør Svein Hov Skjelle,
mobil 930 55 566

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner