Norwegian Property ASA - Sluttfører IFN-transaksjon og reduserer lånemargin

Norwegian Property ASA sluttfører i dag overtakelsen av 13 eiendommer i Nydalen og på Økern med en samlet kjøpesum på mnok 2.199. I forbindelse med overtakelsen av IFN-porteføljen har Norwegian Property fremforhandlet  endringer i dagens syndikerte lånefasilitet, herunder reduksjon i fasilitetens margin. Samtidig er lånerammen utvidet med mnok 5.000. Norwegian Property har videre gitt dagens hovedbanker i mandat å legge ut et obligasjonslån på omkring mnok 2.000 for refinansiering av enkelte av selskapets eiendommer. Gjennomsnittlig lånemargin forventes redusert til 60 basispunkter så snart obligasjonslånet er sluttført i februar (en reduksjon fra 80 basispunkter per november 2006). 80% av konsernets rentebærende gjeld er rentesikret.
 
Norwegian Property har inngått avtale om en betydelig restrukturering av dagens syndikerte låneavtale for å legge til rette for en mer optimal og langsiktig finansieringsstruktur for konsernet. Samtidig er gjennomsnittlig margin for trukket lån under fasiliteten redusert til 65 basispunkter fra dags dato, som er en reduksjon fra 80 basispunkter ved nyttår (gjennomsnittlig margin for hele konsernets låneportefølje er per i dag 63 basispunkter, som forventes redusert til omkring 60 basispunkter ved utgangen av februar). Som en del av avtalen er også lånerammen utvidet med mnok 5.000. Samtidig har Norwegian Property og bankene inngått en gjensidig forpliktende avtale om å starte arbeidet med refinansiering av betydelige deler av syndikatlånet, for ytterligere reduksjon av konsernets finanskostnader. Dette arbeidet forventes sluttført i løpet av andre kvartal.
 
Norwegian Property har gitt Danske Bank A/S, DnB NOR Bank ASA, Nordea Bank Norge ASA og Skandinaviske Enskilda Banken AB (publ) i mandat å tilrettelegge et obligasjonslån på omkring mnok 2.000 for refinansiering av fem av konsernets eiendommer, herunder to av eiendommene i Nydalen. Obligasjonslånet vil bli lagt ut for tegning når konsernets resultater for 4. kvartal er offentliggjort, medio februar 2007.
 
Med disse avtalene har konsernet tatt ytterligere et viktig steg i retning av refinansiering av selskapets gjeld. Som tidligere meldt, forventes denne refinansieringen sluttført i 2. kvartal 2007. Ambisjonen er en ytterligere reduksjon av konsernets rentemarginer (gjennomsnittlig margin ved utgangen av februar vil være omkring 60 basispunkter) og en vesentlig forbedring i avdragsstruktur.
 
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Økonomi- og finansdirektør Svein Hov Skjelle, mobil +47 930 55 566

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner