Norwegian Property fremsetter bud på Norgani

Blir Nordens største børsnoterte eiendomsselskap
 
 •  Tidenes største eiendomskjøp i Norge
 •  Er blitt ledende i Norden på bare vel ett år
 •  Europas femte største i hotelleiendom
 •  Styrker grunnlaget for økt avkastning
 •  
  Norwegian Property ASA er i ferd med å gjennomføre det største eiendomskjøpet som noen gang har funnet sted i Norge. Selskapet har fremsatt et tilbud om å kjøpe samtlige aksjer i Norgani Hotels ASA (Norgani), og dersom tilbudet aksepteres vil eiendommer for nær ti milliarder kroner skifte eier. Aksjonærene i Norgani tilbys kr. 82,50 per aksje. Tilbudet verdsetter egenkapitalen i Norgani til 3,3 milliarder kroner, og det samsvarer med verdianslag gjort av uavhengige analytikere.
   
  Etter et eventuelt oppkjøp vil Norwegian Property bli det største børsnoterte eiendomsselskapet i Norden. Denne posisjonen har selskapet oppnådd på bare litt over ett år etter at det ble etablert sommeren 2006. Aksjonærer som representerer 60,3 prosent av aksjene i Norgani har allerede akseptert tilbudet fra Norwegian Property. Etter oppkjøpet vil Norgani bli videreført som en selvstendig enhet i Norwegian Property.
   
  -   Vi har en ambisjon om å bidra til å industrialisere og profesjonalisere eiendomsbransjen, og vi ønsker å
       posisjonere Norwegian Property som innfallsporten til det nordiske eiendomsmarkedet. Et oppkjøp av Norgani vil
       være et viktig første steg i konsolideringen av bransjen, og det vil forsterke grunnlaget for selskapet for videre
       vekst i Norge og Norden, sier Petter Jansen som er administrerende direktør i Norwegian Property.
   
  Eiendommer for 31 milliarder kroner
  Norwegian Property vil etter et eventuelt oppkjøp få en portefølje bestående av 133 eiendommer til en samlet verdi av nær 31 milliarder kroner. 59 av eiendommene er i Norwegian Propertys eksisterende portefølje, og disse representerer en verdi på rundt 21 milliarder kroner, mens de resterende 74 eiendommene til en verdi av om lag 10 milliarder kroner inngår i Norganis portefølje. Ved å forene sine ressurser vil det kombinerte selskapet være godt posisjonert for ytterligere vekst og verdiskapning.
   
  -    Etter oppkjøpet vil vi få en størrelse som muliggjør betydelige synergier og stordriftsfordeler, og denne 
       investeringen
       vil bidra til at selskapets avkastning blir enda mer konkurransedyktig, fremholder Jansen.
   
  Eiendomsmassen utgjør vel 1,4 millioner kvadratmeter, hvorav Norwegian Propertys næringseiendommer utgjør 762 000 kvadratmeter. Norgani har en eiendomsmasse på 670 000 kvadratmeter, og selskapets leieavtaler er langsiktige med gjennomsnittlig gjenværende løpetid på ca. 8 år. Etter et eventuelt oppkjøp er Norwegian Propertys årlige leieinntekter for 2008 estimert til vel 1,8 milliarder kroner.
   
  Diversifisering gir et mer robust selskap
  -     Vi har sagt at vi ønsker å utvikle selskapet til å bli blant de ledende i Norden. Da må vi ha flere ben å stå på.
         Norwegian Property er godt posisjonert i kontoreiendommer, og med den markedsutviklingen vi ser, mener vi at
         tiden nå er inne til å ta en posisjon også i hotelleiendommer. På denne måten får vi en mer differensiert portefølje,
         og dette vil redusere vår sårbarhet i forhold til konjunkturendringer. Vi tror for øvrig at hotelleiendommer nå vil 
         oppleve noe av den samme veksten som vi har sett når det gjelder verdiutviklingen på kontoreiendommer, og
         blant annet derfor tror vi timingen for dette oppkjøpet er god. Kontoreiendommer i Norge vil fortsatt være vårt
         hovedfokus, men vi vil kunne ha rundt 30 prosent av våre investeringer i vekstkraftige konsumrelaterte
         segmenter, sier Petter Jansen.
   
  Kjøpet vil bli finansiert gjennom kommiterte rammer fra bankene, egenkapital og kontanter.
   
  Tilbudet er betinget av aksept fra aksjonærer som representerer minimum 90 prosent av aksjene i Norgani. Det forutsettes videre at nødvendige godkjennelser vil bli gitt fra offentlige myndigheter. Tilbudet forutsetter også at generalforsamlingen i Norwegian Property gir sin tilslutning til den foreslåtte emisjonen.
   
  Norgani videreføres som egen enhet
  Norgani vil bli videreført som en egen enhet i Norwegian Property under ledelse av selskapets adm. direktør Eva Eriksson. Hun vil også inngå i ledergruppen i Norwegian Property.
   
  -    Norgani har i det alt vesentlige en portefølje av tre og fire stjerners hoteller som historisk er de minst sårbare i
       forhold til konjunktursvingningene. Norgani står også sterkt ved at selskapet både har en dyktig organisasjon og
       noen av Nordens mest solide og anerkjente hotellkjeder som leietagere, fremholder Petter Jansen.
   
  (Ytterligere detaljer om tilbudet fremgår av børsmelding offentliggjort i dag)
   
   
  Kontaktpersoner
  Norwegian Property ASA
   
  Administrerende direktør Petter Jansen     Telefon         90 09 87 28
  Investeringsdirektør Dag Fladby               Telefon         90 89 19 35

  Kontakter

  • Norwegian Property ASA

  Abonner

  Dokumenter og linker