NPRO - Økte kontorleieinntekter og reduserte rentekostnader i 2009

Dagens høye norske inflasjonstall vil sikre Norwegian Property en estimert årlig økning i kontorporteføljens leieinntekter for 2009 på omkring NOK 45-50 millioner som følge av leiekontraktenes klausul om inflasjonsjustering. Samtidig medfører lavere kortsiktige markedsrenter og gjennomførte rentesikringer at konsernets rentekostnader for 2009 vil reduseres med omkring NOK 90-100 millioner sammenlignet med takten ved utgangen av 3. kvartal 2008.
 
Statistisk Sentralbyrå har i dag offentliggjort den norske konsumprisindeksen for oktober 2008. Siste 12-måneders inflasjon i Norge var 5,5%. Ved utgangen av 3. kvartal hadde Norwegian Property samlede årlige leieinntekter for kontorporteføljen på NOK 1.065 millioner med en gjennomsnittlig gjenstående leieperiode på 5,7 år. Kontorleiekontraktene inneholder klausuler om hel eller delvis regulering av leien per 1. januar hvert år basert på endringer i konsumprisindeksen, hovedsakelig per oktober i forutgående år. Basert på dagens offentliggjorte konsumpristall estimerer Norwegian Property at kontorleieinntektene for 2009 vil øke med NOK 45-50 millioner i forhold til nivået per utgangen av 3. kvartal. I tillegg kommer eventuelle positive effekter av reforhandlinger av leiekontrakter.
 
Endelig leieøkning som følge av inflasjonsjusteringen, vil også være avhengig av inflasjonstallet for november og desember, da deler av porteføljen har andre reguleringstidspunkter. For hotellporteføljen vil den høye inflasjonstakten ha begrenset direkte effekt, men minimumsleiene for den norske porteføljen (ca. 24% av samlet omsetning) vil få en positiv inflasjonsjustering.
 
Norwegian Property har de siste ukene inngått avtaler om sikring av store deler av konsernets flytende renteeksponering for 2009. Det er inngått fastrenteavtaler for 2009 for omkring NOK 3,2 milliarder (NOK 2.7 milliarder i 4. kvartal 2009) til en gjennomsnittlig basisrente på i underkant av 4,3%; som er omkring 1,9%-poeng lavere enn den gjennomsnittlig flytende basisrenten i tredje kvartal 2008 (6,2%). Ved utgangen av 3. kvartal 2008 var samlet rentebærende gjeld med flytende rente NOK 5,1 milliarder. Konsernet forventer at rentebærende gjeld vil reduseres i 2009, blant annet som konsekvens av salg av eiendeler, og har derfor ikke gjennomført full rentesikring for all flytende gjeld.
 
"Norwegian Property har siden etableringen hatt en solid og trygg operasjonell kontantstrøm fra lange leiekontrakter med solide leietakere og høy grad av rentesikring på konsernets låneportefølje. I turbulente tider er god og forutsigbar kontantstrøm enda viktigere. Norwegian Property vil med de gjennomførte rentesikringene og den høye inflasjonsjusteringen få en enda bedre og enda sikrere kontantstrøm i 2009," sier konsernsjef Petter Jansen i en kommentar.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Administrerende direktør,  Petter Jansen, mobil 900 98 728
Finans- og økonomidirektør, Svein Hov Skjelle, mobil 930 55 566
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner